Ủy ban Quản lý vốn đặt chỉ tiêu cho SCIC mang về hơn 4.800 tỷ đồng năm 2020

Năm 2020, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước giao cho SCIC mang về doanh thu gần 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 4.800 tỷ đồng…
 

Ngày 24/2, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 của Công ty mẹ - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).

Theo đó, trong năm 2020, SCIC tiếp tục thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa gắn với đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán theo quy định; bán phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đã tiếp nhận theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt bảo đảm theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và lợi ích của Nhà nước.

Uy ban Quan ly von dat chi tieu cho SCIC mang ve hon 4.800 ty dong nam 2020
 

SCIC sẽ thực hiện đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước vào các ngành, lĩnh vực được Chính phủ, thủ tướng Chính phủ quy định, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong năm 2020 của SCIC gồm: Doanh thu 6.916 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 4.839 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 3.470 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu 8,3%; kế hoạch vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng...

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu SCIC báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 trước ngày 30/6/2020 và ngày 31/12/2020.

Tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2019 vào ngày 9/1, Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc SCIC cho biết: Năm 2019, doanh thu của SCIC đạt 6.760 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế SCIC cùng đạt 4.067 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước (bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận sau thuế) 2.847 tỷ đồng.

Về công tác tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp, lũy kế từ đầu năm đến tháng 12/2019, SCIC đã tiếp nhận được 13 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước hơn 7.160 tỷ đồng.

Theo Quyết định 1232, SCIC đã hoàn thành tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 35/62 doanh nghiệp với tổng vốn nhà nước là 10.742 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN