FLC thoát lỗ nhờ khoản lãi bán các khoản đầu tư trong năm 2020

CTCP Tập đoàn FLC (FLC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm gần 293 tỷ đồng và sau thuế hơn 183 tỷ đồng, giảm 63% và 74% so với năm trước.
Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020, FLC lỗ gộp gần 670 tỷ đồng trong kỳ do kinh doanh dưới giá vốn.
Nhờ có doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là lãi từ bán các khoản đầu tư đạt hơn 3.680 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước nên FLC ghi nhận lãi thuần từ hoạt động kinh doanh đạt hơn 2.500 tỷ đồng, gấp 5,05 lần cùng kỳ.
Do vậy kết thúc quý 4, FLC báo lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ đồng, gấp 4,95 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt hơn gần 2.400 tỷ đồng, gấp 4,06 lần cùng kỳ.
FLC thoat lo nho khoan lai ban cac khoan dau tu trong nam 2020
 
Lũy kế cả năm 2020, FLC lỗ gộp hơn 3.246 tỷ đồng, nhưng nhờ có hơn 4.715 tỷ đồng lãi từ bán các khoản đầu tư nên FLC thoát lỗ, ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm gần 293 tỷ đồng và sau thuế hơn 183 tỷ đồng, giảm 63% và 74% so với năm trước.
Trong phần thuyết minh báo cáo tài chính, FLC cho biết trong 5.457 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính năm vừa qua có hơn 360 tỷ đồng đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay; hơn 4.700 tỷ đồng đến từ lãi bán các khoản đầu tư và trên 370 tỷ đồng doanh thu tài chính khác.
Tại ĐHĐCĐ giữa năm 2020, FLC dự kiến lỗ gần 2.000 tỷ đồng, tuy nhiên với kết quả này, Công ty có lãi vượt ngoài mong đợi.
Về nguồn vốn, tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối năm tăng mạnh đến 90%, đạt hơn 1.200 tỷ đồng. Đáng chú ý các khoản phải thu dài hạn gấp 3,56 lần đầu năm, lên hơn 6.246 tỷ đồng.
Nợ phải trả tăng 24% so với đầu năm, chiếm gần 25171 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay ngắn hạn tăng 33% trong khi dư nợ vay dài hạn giảm 30%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN