Nhựa Bình Minh báo lãi khủng quý 4 lên tới 248 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ

Sau khi trừ các loại chi phí, BMP đạt lãi ròng tới 248 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ, ghi nhận mức lợi nhuận tính theo quý cao nhất từ trước đến nay.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 của CTCP Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.408 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.
Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 18% nên biên lãi gộp tăng từ 20% lên 34%, tương ứng lợi nhuận gộp đạt 475 tỷ đồng, tăng mạnh 65% so với cùng kỳ. 
Sau khi trừ các loại chi phí, BMP đạt lãi ròng tới 248 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ, ghi nhận mức lợi nhuận tính theo quý cao nhất từ trước đến nay.
Nhua Binh Minh bao lai khung quy 4 len toi 248 ty dong, gap 2,2 lan cung ky
 
Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần BMP đạt trên 5.808 tỷ đồng, tăng 28% so với 2021. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 3,3 lần khi đạt 696 tỷ đồng. Tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 2.619 đồng lên 8.505 đồng.
Năm 2022, BMP lên kế hoạch doanh thu 5.680 tỷ và lợi nhuận sau thuế 448 tỷ đồng. Như vậy BMP đã vượt 2% kế hoạch doanh thu và vượt hơn 55% mục tiêu lợi nhuận.
Tại thời điểm cuối năm 2022, tổng tài sản của BMP đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 327 tỷ đồng, tăng 89%. Khoản tiền gửi ngắn hạn cũng tăng 22% từ 815 tỷ lên 997 tỷ đồng.
Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ đạt 571 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng thu hẹp 25% về 279 tỷ đồng. Về tình hình nợ, công ty ghi nhận nợ phải trả giảm 24% về mức 416 tỷ đồng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN