Bình Dương yêu cầu quản lý chặt hoạt động đấu giá tài sản

UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cơ quan, đơn vị đánh giá kỹ hồ sơ tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau.

UBND tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 3933 chỉ đạo các đơn vị, địa phương về việc nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, TP tiếp tục thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Công văn của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định, đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, nhất là dự án có giá trị lớn. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thông báo công khai việc lựa chọn, công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người có thẩm quyền quản lý tài sản, người có tài sản đấu giá trong việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất, xác định giá khởi điểm, ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, phối hợp xây dựng quy chế cuộc đấu giá, giám sát quá trình bán hồ sơ, việc thực hiện các trình tự, thủ tục đấu giá tài sản…

Bảo đảm tính công khai, khách quan, minh bạch theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan. Thẩm tra, đánh giá các điều kiện của người tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, nhất là về vốn chủ sở hữu, năng lực tài chính, phương án thực hiện dự án đầu tư.

Chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đấu giá tài sản đánh giá kỹ lưỡng hồ sơ tham gia đấu giá, điều kiện tham gia đấu giá để kịp thời phát hiện dấu hiệu thông đồng, móc nối giữa các doanh nghiệp tham gia đấu giá với nhau như các doanh nghiệp mẹ, doanh nghiệp con, doanh nghiệp tham gia đấu giá cùng do một người, nhóm người thành lập, nắm cổ phần chi phối...

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá tài sản bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thành lập các đoàn kiểm tra, tổ giám sát thường xuyên hoặc đột xuất với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan để giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hoạt động đấu giá tài sản, tăng căng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động đấu giá tài sản; phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần ngăn chặn hành vi lợi dụng để đấu giá để trục lợi, gây mất ổn thị trường.

Binh Duong yeu cau quan ly chat hoat dong dau gia tai san
 Trung tâm hành chính mới của tỉnh Bình Dương

Sở tài Nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính tập trung chấn chỉnh toàn bộ công việc liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, bất động sản; tham mưu việc xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định pháp luật  à sát với giá thị trường tại thời điểm đấu giá.

Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá; tổ chức xác định giá khởi điểm tài sản đấu giá và tổ chức doanh nghiệp thẩm định giá; xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp, tiếp tay, bao che cho hành vi vi phạm về đấu giá tài sản và thẩm định giá.

Thường xuyên theo dõi và chủ động đề xuất việc kiểm tra liên ngành để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm.

Công an tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp và các sở, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát việc tổ chức chức đấu giá của người có tài sản, tổ chức đấu giá tài sản ngay từ khâu xác định, phê duyệt giá khởi điểm, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất, đấu giá tài sản công có giá giá trị lớn, có vị trí thuận lợi, tiềm năng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng, vi phạm quy định pháp luật về đấu giá tài sản, nhất là đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây mất ổn định thị trường.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động cho vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về cho vay tín dụng…

Phương Uyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN