Sacombank chốt room ngoại ở mức 30%, dự kiến lãi 2023 tăng 50%

Với chủ trương muốn cơ cấu cổ đông của ngân hàng luôn đa dạng để tạo động lực cho sự phát triển, Sacombank ghi nhận room ngoại đối với cổ phiếu STB ở thời điểm hiện tại vẫn ở mức 30% vốn.
Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2023, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, STB) lên kế hoạch tổng tài sản năm 2023 đạt 657.800 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Tổng nguồn vốn huy động dự kiến đạt 574.600 tỷ đồng, tăng 11%.
Bên cạnh đó, tăng trưởng tín dụng mục tiêu đạt 12%, tương đương dư nợ tín dụng đạt 491.600 tỷ đồng. HĐQT Sacombank cho biết sẽ điều chỉnh lại các mục tăng trưởng huy động và cho vay phù hợp với hạn mức tăng trưởng tín dụng phân bổ của Ngân hàng Nhà nước.
Tỷ lệ nợ xấu dự kiến duy trì ở mức dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế mục tiêu đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so với mức thực hiện năm 2022. 
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2023, Sacombank sẽ trích lợi nhuận sau thuế vào 4 quỹ là quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi. Ngoài ra, ngân hàng không công bố thêm kế hoạch về việc phân phối lợi nhuận cho cổ đông.
Sacombank chot room ngoai o muc 30%, du kien lai 2023 tang 50%
 STB lên kế hoạch lãi tăng mạnh năm tới.
Chốt room ngoại ở mức 30%
Trong tài liệu, ngân hàng đã cung cấp các thông tin liên quan về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB.
Theo đó, ngân hàng cho biết kể từ ngày 14/3/2014 đến nay, tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu STB được ĐHĐCĐ Sacombank thống nhất là 30%.
Tuy nhiên, khi phát hành 400 triệu cổ phiếu STB để sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã điều chỉnh đưa room ngoại đối với cổ phiếu STB về mức 23,63468%.
Đến ngày 31/5/2021, VSD lại điều chỉnh đưa room ngoại của STB về lại mức 30%. Vào ngày 10/3/2023 vừa qua, VSD đã gửi cho Sacombank Công văn số 1917/VSD-ĐK.NV, ghi nhận sự thiếu sót đối với việc điều chỉnh nêu trên.
Sacombank cho biết, với chủ trương muốn cơ cấu cổ đông của ngân hàng luôn đa dạng để tạo động lực cho sự phát triển, ngân hàng ghi nhận room ngoại đối với cổ phiếu STB ở thời điểm hiện tại vẫn ở mức 30% vốn điều lệ.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN