FIT ghi nhận lãi quý 3 tăng trưởng 50% lên 30 tỷ đồng

Sau cùng, Tập đoàn F.I.T (FIT) báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.
 
Doanh thu thuần quý 3 của FIT đạt gần 278 tỷ đồng, giảm 11% so cùng kỳ. Trong khi đó giá vốn giảm mạnh 17% giúp lợi nhuận gộp đạt gần 72 tỷ đồng, tăng 14%. Biên lãi gộp cải thiện thêm 5 điểm % so với cùng kỳ, đạt 25,73%.
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của FIT đều tăng mạnh lần lượt ở mức 32% và 52%, đạt tổng giá trị 81 tỷ đồng.
Sau cùng, FIT báo lãi sau thuế quý 3 đạt hơn 30 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2020.
FIT ghi nhan lai quy 3 tang truong 50% len 30 ty dong
 FIT có lãi tăng trưởng mạnh quý 3.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 894 tỷ đồng và 194 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 5% và tăng gấp 3,2 lần so năm trước.
Hoạt động tài chính ghi nhận mức doanh thu tăng gấp 3,7 lần lên hơn 369 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi đầu tư trái phiếu hơn 129 tỷ đồng và khoản doanh thu tài chính khác hơn 90 tỷ đồng.
Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng đột biến gấp gần 4,9 lần cùng kỳ do ghi nhận lỗ bán các khoản đầu tư hơn 100 tỷ đồng.
Năm 2021, FIT lên kế hoạch doanh thu thuần hơn 1.331 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 176 tỷ đồng. Như vậy sau 9 tháng, tập đoàn đã thực hiện 67% kế hoach về doanh thu và vượt gần 10% kế hoạch về lợi nhuận.
Tổng tài sản của FIT tính đến cuối quý 3 đạt hơn 5.450 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm hơn 600 tỷ đồng về 1.897 tỷ đồng, đầu tư tài chính dài hạn giảm hơn 440 tỷ đồng về 743 tỷ đồng.
Nợ phải trả đạt hơn 1.055 tỷ đồng, giảm 14,7%, trong đó tổng nợ vay dài hạn và ngắn hạn tăng gần 25%, đạt hơn 568 tỷ đồng.
Trong một diễn biến mới đây, FIT đã hoàn tất phát hành 8 triệu cổ phiếu ESOP cho 70 người lao động. Tổng số cổ phiếu của tập đoàn sau phát hành tăng lên hơn 262 triệu đơn vị, vốn điều lệ tăng lên mức hơn 2.627 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN