Công ty liên kết mang về gần 1.300 tỷ đồng lãi cho VEAM trong quý 1

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM, VEA) báo lãi quý 1 tăng 10% so cùng kỳ nhờ vào lãi liên kết.
 
VEAM báo doanh thu thuần quý 1 đạt 976 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Lãi gộp ghi nhận ở mức 133 tỷ đồng, tăng đến 38%.
Trong quý, doanh thu tài chính đạt gần 187 tỷ đồng, giảm 43 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do giảm lãi tiền gửi. 
Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 1.282 tỷ đồng, tăng 117 tỷ đồng so với cùng kỳ, đây là khoản lãi hầu như 'nuôi sống' VEAM trong suốt những năm qua. 
Cong ty lien ket mang ve gan 1.300 ty dong lai cho VEAM trong quy 1
 
Khấu trừ thuế, VEAM báo lãi trước thuế quý 1 ở mức 1.488 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.467  tỷ đồng, tăng 10% so với lợi nhuận đạt được quý 1/2020.
Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.434 tỷ đồng. Tính đến hết quý 1/2021 VEAM còn 13.219 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tại ngày cuối quý 1, VEAM giữ hơn 14.000 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi nhận, công ty thu về tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia gần 1.640 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN