Bà Rịa – Vũng Tàu: Quy định tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý

Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định số 55/2023 quy định về việc tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 5/12/2023.

Từ 150 m2 có thể tách dự án độc lập

Quyết định này quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập đối với phần diện tích đất Nhà nước quản lý có vị trí nằm xen kẽ với phần diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư được quy định tại khoản 5 trong khoản 13 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định số 148/2020/NĐ-CP).

Ba Ria – Vung Tau: Quy dinh tach phan dien tich dat Nha nuoc quan ly
Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 
 

Theo đó, điều kiện để phần diện tích đất Nhà nước quản lý được tách thành dự án độc lập là phải phù hợp quy hoạch; liền ranh, liền thửa và không bị chia cắt bởi các thửa đất của chủ đầu tư đã nhận chuyển nhượng; không có tranh chấp, khiếu nại.

Trường hợp trong dự án có nhiều khu đất Nhà nước quản lý không liền ranh, liền thửa nhưng vẫn bảo đảm các điều kiện, tiêu chí, quy mô thì sẽ xem xét điều kiện tách dự án độc lập theo từng khu đất riêng biệt.

Về tiêu chí, khu đất phải tiếp giáp với đường hiện hữu hoặc đường quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm khả năng kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với quy hoạch tổng thể khu đất và khu vực hiện hữu có liên quan.

Vị trí khu đất có kích thước cạnh tiếp giáp đường giao thông tại điểm a khoản này từ 6,0 m trở lên và chiều sâu của cạnh khu đất không nhỏ hơn 18,0 m hoặc tối thiểu bằng với kích thước của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Ba Ria – Vung Tau: Quy dinh tach phan dien tich dat Nha nuoc quan ly-Hinh-2
Theo quyết định số 55/2023/QĐ-UBND, khu vực TP Vũng Tàu quy mô diện tích đất từ 150 m2 trở lên có thể tách dự án độc lập. Ảnh: Minh họa 

Về quy mô, quyết định này chia làm 2 khu vực. Cụ thể, đối với khu vực các phường thuộc TP Vũng Tàu thì quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 150 m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Đối với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh: Quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập phải bảo đảm diện tích tối thiểu từ 300 m2 trở lên hoặc tối thiểu bằng với diện tích của lô đất nằm trong Quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại vị trí khu đất để tách dự án độc lập.

Quy mô diện tích đất để tách thành dự án độc lập tại điểm a, b khoản này không bao gồm phần diện tích sông suối, thủy lợi, đất giao thông, hành lang giao thông đã được công bố hoặc theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định quy mô diện tích sử dụng đất tối thiểu của dự án độc lập có khác so với diện tích quy định tại điểm a, b khoản này thì áp dụng quy mô diện tích tối thiểu theo quy định pháp luật chuyên ngành.

Về điều khoản chuyển tiếp, đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư có phần diện tích đất Nhà nước quản lý nằm xen kẽ trong dự án thì cơ quan được giao chủ trì căn cứ quy định về xử lý chuyển tiếp tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP và quy định tại Quyết định này rà soát từng trường hợp cụ thể, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Trách nhiệm của các cơ quan, địa phương liên quan

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, xác định phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại điều 1 khi đáp ứng điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ quy định tại điều 5 quyết định này để tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND cho chủ trương tách thành dự án độc lập; Tham mưu UBND  tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định tại điểm b khoản 5 trong khoản 13 điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP đối với phần diện tích đất Nhà nước quản lý quy định tại điều 1 khi không đáp ứng điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định của quyết định này.

Ba Ria – Vung Tau: Quy dinh tach phan dien tich dat Nha nuoc quan ly-Hinh-3
  Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này. Ảnh: Minh họa

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện quyết định này; Phối hợp, cho ý kiến về các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của quyết định này và các nội dung khác liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cho ý kiến để tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, quy định của quyết định này và các nội dung khác liên quan theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. Sau khi UBND tỉnh có văn bản đồng ý về chủ trương tách phần diện tích đất Nhà nước quản lý thành dự án độc lập, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp hướng dẫn thủ tục đầu tư (nếu có) đối với các khu đất thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh theo quy định pháp luật đầu tư.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; nguồn gốc đất; loại đất; chủ sử dụng, tài sản trên đất của phần diện tích đất Nhà nước quản lý được xem xét tách thành dự án độc lập.

Thiên Bảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN