Công ty Bất động sản An Gia bị phạt 85 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phạt Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia 85 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.
Cụ thể, ngày 8/11, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 310/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia.
Phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX) tài liệu: Công văn giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2020 so với năm 2019; 
CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HSX tài liệu: Báo cáo kết quả phát hành (lập ngày 12/01/2021) về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động. 
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN