Xi măng Công Thanh: Vốn chủ âm 5.789 tỷ, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động

Đơn vị kiểm toán cũng từ chối đưa ra kết luâ%3ḅn soát xét đối với báo cáo bán niên 2023 của Xi măng Công Thanh.
Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023, Xi măng Công Thanh ghi nhận doanh thu thuần đạt 353 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh doanh dưới giá vốn và chi phí tài chính cao khiến công ty lỗ sau thuế gần 609 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ 539 tỷ.
Năm 2023, Xi măng Công Thanh đặt kế hoạch doanh thu thuần gần 1.926 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2022. Công ty dự kiến lỗ sau thuế còn 796 tỷ đồng so với mức lỗ 1.182 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy công ty mới thực hiện 18% mục tiêu doanh thu sau 6 tháng.
Ngoài ra, BCTC của doanh nghiệp bị kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra kết luận. Tại ngày 30/6, khoản lỗ lũy kế của công ty là 6.689 tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu âm 5.789 tỷ đồng.
Xi mang Cong Thanh: Von chu am 5.789 ty, kiem toan nghi ngo kha nang hoat dong
 Kiểm toán viên từ chối đưa ra ý kiến với BCTC của Công Thanh Group.
Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn xấp xỉ 2.586 tỷ đồng. Ngoài ra công ty cũng chưa thực hiện theo kế hoạch chi trả khoản vay dài hạn đến hạn trả và trái phiếu đến hạn trả với số tiền là 1.593 tỷ đồng cho Ngân hàng VietinBank, khoản vay ngắn hạn với số tiền gần 287 tỷ đồng cho Ngân hàng SHB với tổng tiền lãi vay quá hạn là 333 tỷ cho các ngân hàng này.
"Những điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của công ty", Kiểm toán nêu.
Kiểm toán cũng cho biết ban tổng giám đốc không thể cung cấp bằng chứng khả năng hoàn thành kế hoạch thanh toán do các ngân hàng đã đề ra. Kiểm toán cũng chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp cho việc sử dụng giả định hoạt động liên tục để soạn lập báo cáo tài chính giữa niên độ này là phù hợp. Đơn vị kiểm toán cũng từ chối đưa ra kết luận soát xét đối với báo cáo bán niên 2023 của Xi măng Công Thanh.
Tại ngày 30/6, tổng tài sản Xi măng Công Thanh xấp xỉ 12.175 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, với hơn 11.000 tỷ đồng nằm ở tài sản cố định. Các khoản phải thu ngắn hạn là 486 tỷ đồng, đa số là phải thu từ khách hàng. Hàng tồn kho cuối kỳ ở mức 230 tỷ. Lượng tiền và tiền gửi của công ty còn 16 tỷ.
Cuối kỳ, nợ phải trả hơn 17.963 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ tài chính là 7.317 tỷ và các khoản chi phí lãi vay phải trả dài hạn (lãi vay ngân hàng và lãi trái phiếu) là 9.013 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN