Saigonbank báo lỗ quý 4/2021, nợ xấu tăng 46%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) công bố lãi trước thuế năm 2021 tăng 27% so với năm trước, đạt hơn 154 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch dù quý 4 thua lỗ. 

Dù hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế 2021 từ quý 2, Saigonbank vẫn ghi nhận quý cuối năm thua lỗ.

Trong quý 4/2021, hầu hết mọi hoạt động kinh doanh của Saigonbank đều sụt giảm so với cùng kỳ. Hoạt động chính sụt giảm 6%, chỉ còn gần 136 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các nguồn thu ngoài lãi cũng sụt giảm như lãi từ dịch vụ (-41%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (-15%)…

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 4%, chỉ còn gần 73 tỷ đồng. Thêm vào đó, Ngân hàng trích lập gần 113 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, dẫn đến thua lỗ hơn 40 tỷ đồng trong quý 4.

Lũy kế cả năm 2021, Saigonbank báo lãi trước và sau thuế hơn 154 tỷ đồng và gần 123 tỷ đồng, tăng lần lượt 27% và 26% so với năm trước. Nhờ kết quả từ 3 quý đầu năm, Saigonbank vượt 14% so với chỉ tiêu 135 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm 2021.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2021 của SGB. Đvt: Tỷ đồng

Saigonbank bao lo quy 4/2021, no xau tang 46%

Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 4/2021 của SGB
Một số chỉ tiêu tài chính của SGB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng

Saigonbank bao lo quy 4/2021, no xau tang 46%-Hinh-2

Nguồn: BCTCT hợp nhất quý 4/2021 của SGB

Tính đến cuối quý 4, tổng tài sản Saigonbank tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng 20% (205 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 14% (16,502 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng giảm nhẹ 1%, chỉ còn 18,105 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của SGB tính đến 31/12/2021. Đvt: Tỷ đồng

Saigonbank bao lo quy 4/2021, no xau tang 46%-Hinh-3

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của SGB

Tính đến ngày 31/12/2021, tổng nợ xấu Ngân hàng tăng 46% so với đầu năm, chiếm đến hơn 325 tỷ đồng tổng dư nợ. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn và nợ nghi ngờ tăng mạnh. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1.54% đầu năm lên 1.97%.

Theo Hàn Đông/FILI

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN