Hứa Vĩ Văn đi lạc vào "Nữ Nhi Quốc"

Nữ ca sĩ nhận định sự sáng tạo trong nghệ thuật là thứ vượt ra ngoài không gian hay thời gian do chúng ta mặc định.
Đức Kiên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN