VEA báo lãi sau kiểm toán giảm và hàng loạt vấn đề cần lưu ý

Lợi nhuận giảm sau kiểm toán và hàng loạt vấn đề cần lưu ý tại báo cáo tài chính kiểm toán của VEA.
Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 của Tổng Công ty Máy động lực và máy Nông nghiệp Việt Nam (VEA) ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 82 tỷ đồng, xuống mức 5.552 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.
Kèm theo đó là hàng loạt ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán về nhiều khoản VEA ghi nhận có thích hợp hay không.
Thứ nhất, tại thời điểm cuối năm 2020, VEA chưa đánh giá khả năng thu hồi đối với khoản phải thu khác ngắn hạn về các khoản hỗ trợ vốn cho các đơn vị thành viên bao gồm giá trị vốn hoá và lãi phát sinh tương ứng là 92 tỷ và 34 tỷ đồng.
Thứ hai, dự phòng giảm giá hàng tồn kho của VEA gồm 720 triệu trích lập giảm giá cho giá trị hàng tồn đọng và chậm luân chuyển là 113 tỷ đồng... không đảm bảo tính đầy đủ và thích hợp.
VEA bao lai sau kiem toan giam va hang loat van de can luu y
 
Thứ ba, VEA ghi nhận tăng nguyên giá, trích khấu hao tài sản cố định dưới dạng hệ thống, dây chuyền. Đồng thời kiểm kê không đối chiếu được số liệu chi tiết của sổ kế toán với số liệu thực tế kiểm kê. Do quá trình chuyển giao tài sản của nhà máy ô tô VEAM Thanh Hoá không xác định chi tiết nguyên giá tài sản tương ứng. Tổng giá trị tài sản cố định nhận bàn giao vào năm 2010 là 653 tỷ đồng, giá trị còn lại tại ngày 31/12/2020 khoảng 232 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá và phân loại tài sản chi tiết.
Thứ tư, báo cáo kiểm toán của công ty con là CTCP Vật tư Thiết bị Toàn bộ (Maxtexim) có ý kiến ngoại trừ, do kiểm toán bị giới hạn vấn đề về nhà máy sắt xốp đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nhưng các chi phí vẫn đang được ghi nhận tại Chi phí trả trước dài hạn gần 243 tỷ đồng.
Tuy nhiên, VEA chưa đánh giá được ảnh hưởng của vấn đề này khi hợp nhất báo cáo tài chính. Tương tự với Công ty TNHH MTV Trần Hưng Đạo số tiền gần 33 tỷ công nợ phải thu khách hàng, chưa trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản nợ đã quá hạn thanh toán 43 tỷ....  
Ngoài ra, đơn vị kiểm toán còn nhấn mạnh nhiều vấn đề như dự án đầu tư sản xấut máy kéo 4 bánh hạng trung tồn đọng đang được cơ quan có thẩm quyền đang làm rõ trách nhiệm cá nhân liên quan đến việc phê duyệt dự án; giá trị chi phí xây dựng cơ bản dở dang có thể thay đổi phụ thuộc vào phán quyết của cơ quan có thẩm quyền trong tương lai...
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN