HoSE nhắc nhở IDI về chậm công bố nhiều tài liệu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) nhắc nhở chậm công bố thông tin đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI).
Theo đó, ngày 11/5, HoSE đã nhận và công bố thông tin Danh sách người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ và giao dịch của IDI với người có liên quan của công ty tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, 6 tháng 2021 và năm 2021 kèm NQHĐQT số 02/NQ/HĐQT/2020 ngày 2/1/2020; NQHĐQT số 2/NQ/HĐQT/2021 ngày 2/1/2021; NQHĐQT số 2/NQ/HĐQT/2022 ngày 2/1/2022 thông qua giao dịch với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các bên có liên quan tới IDI.
HoSE nhac nho IDI ve cham cong bo nhieu tai lieu
 
Căn cứ quý định tại điểm I, khoản 1, Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau: i) Quyết định của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữ công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng”.
HoSE nhắc nhở về việc chậm công bố thông tin các Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan và đề nghị công ty nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN