Doanh thu sụt mạnh, LEC báo lỗ 27 tỷ đồng năm 2023

Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung (HOSE: LEC) công bố Báo cáo thường niên năm 2023. Theo đó, LEC ghi nhận tổng doanh thu đạt 124 tỷ đồng, giảm 35,25% so với năm 2022, hoàn thành 38,49% kế hoạch.
Doanh thu sut manh, LEC bao lo 27 ty dong nam 2023
 
Trong báo cáo, LEC cho biết Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, nhưng chi phí lãi vay trong năm tăng mạnh so với năm 2022, dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023 bị lỗ 27.057 triệu đồng, tương đương giảm 204,49% so với cùng kỳ và không đạt kế hoạch đề ra.
Về tình hình đầu tư, thực hiện dự án, LEC không có các khoản đầu tư lớn trong năm qua. Các chỉ tiêu tài chính trong BCTC năm 2023 đều có biến động, cụ thể:
Hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh năm 2023 tăng nhẹ so với năm 2022 lần lượt đạt các mức 1,41 lần và 1,34 lần. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn giảm 22,46% và nợ ngắn hạn giảm 27,15%.
Doanh thu thuần hợp nhất năm 2023 của LEC chỉ đạt 104,34 tỷ đồng, giảm 42,37% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 của LEC bị lỗ 27.057 triệu đồng chủ yếu do doanh thu hoạt động giảm mạnh, đồng thời chi phí lãi vay trong năm tăng. Do đó, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời như tỷ suất lợi nhuận thuần, ROA, ROE đều giảm mạnh so với năm 2022.
Doanh thu sut manh, LEC bao lo 27 ty dong nam 2023-Hinh-2

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung

Hệ số nợ tổng tài sản và hệ số nợ vốn chủ sở hữu lần lượt đạt 58,94% và 143.57% so với 66,18% và 196.55% của năm 2022. Các khoản mục trong nợ phải trả giảm 26,86% chủ yếu đến từ khoản mục vay ngắn hạn giảm 30,87% và người mua trả tiền trước giảm 60,39% đã dẫn đến cơ cấu vốn năm 2023 của LEC giảm nhẹ nhưng vẫn trong mức an toàn.
Giá vốn hàng bán năm 2023 giảm mạnh 38,15%, đồng thời, hàng tồn kho giảm 32,31% so với cùng kỳ dẫn đến vòng quay hàng tồn kho năm 2023 đạt 0,95 vòng, giảm so với 1,75 vòng của năm 2022.
Sau khi hợp nhất, hoạt động xây dựng công trình vẫn là mảng kinh doanh lớn của Công ty khi chiếm 93,69% trong cơ cấu doanh thu năm 2022 và 58,31% trong cơ cấu doanh thu năm 2023, tương đương 60,8 tỷ đồng. Doanh thu từ mảng dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí tăng đạt 43,4 tỷ đồng, tương đương 41,69% cơ cấu doanh thu.
Thời gian tới, Tổng Công ty vẫn sẽ chú trọng vào mảng xây dựng công trình và dịch vụ thương mại nhằm đảm bảo doanh thu cho LEC.
Nhìn chung trong năm qua, tình hình tài sản LEC không có biến động nhiều, tổng tài sản giảm 19,63% (đạt 971,99 tỷ đồng) so với năm 2022. Sự biến động chủ yếu đến từ khoản mục các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho.
Các khoản phải thu ngắn hạn từ khách hàng giảm 39,55% và hàng tồn kho giảm 47.97% so với năm 2022, chủ yếu đến từ việc giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và nguyên vật liệu của công ty con - Công ty CP Đầu tư và xây dựng P&P.
Năm 2023, các công ty con không thực hiện mua sắm thêm tài sản phục vụ hoạt động kinh doanh nên khiến cho tài sản dài hạn năm qua giảm nhẹ 2,80% so với năm trước và đạt 169 tỷ đồng.
Nợ ngắn hạn giảm 27,15%, đạt 569,3 tỷ đồng. Sự biến động này chủ yếu đến khoản mục vay ngắn hạn và người mua trả tiền trước ngắn hạn giảm so với năm 2022. Vay ngắn hạn chiếm 40,59% trong tổng tài sản so với tỷ trọng 37,03% của năm 2022, tỷ trọng nợ vay vẫn ở mức vừa phải trong cơ cấu nợ của Tổng công ty.
Nợ dài hạn năm 2023 mặc dù tăng mạnh so với năm 2022 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng tài sản.
Doanh thu sut manh, LEC bao lo 27 ty dong nam 2023-Hinh-3

Tình hình tài sản của Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung 

Cũng trong báo cáo này, LEC đã đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 508.053 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 8.007 triệu đồng.
LEC sẽ tiếp tục phát huy các phương thức truyền thống có hiệu quả là con người, đồng thời vận dụng các công nghệ quản lý, sắp xếp và bố trí lao động. Tăng cường, đề cao giá trị của các cán bộ nhân viên nhất là trong công tác phối hợp hoạt động.
Trong quá trình thực hiện kinh doanh sẽ nhanh chóng khắc phục các lỗi máy móc, các chi phí chìm, giảm thiểu chi phí cho các công đoạn điều tra và thực hiện không hiệu quả...
Về quản lý tài chính, để có được nguồn tài chính lành mạnh, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, LEC đưa ra các biện pháp: Thường xuyên đánh giá, theo dõi các khoản nợ phải thu khách hàng; xây dựng quy trình quản lý rủi ro; và các bộ phận nghiệp vụ thường xuyên phân tích, đề xuất các vấn đề tài chính.
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN