PV Coating lên kế hoạch lợi nhuận năm 2020 tăng 30% nhờ đâu?

So với lợi nhuận được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, PV Coating đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ trong 1 quý kinh doanh.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PV Coating, HNX: PVB) đưa ra kế hoạch kinh doanh năm nay với chỉ tiêu doanh thu đạt hơn 608 tỷ đồng và lãi ròng dự kiến gần 49 tỷ đồng, tăng 55% và 30% so với kết quả thực hiện của năm 2019.

PV Coating cho biết kế hoạch sản xuất kinh doanh này được xây dựng trên cơ sở hợp đồng bọc ống dự án Nam Côn Sơn điều chỉnh, dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt và một số dự án sơn chống ăn mòn cho khách hàng ngoài ngành như Nippon Steel, CSWind, Vietnam Engnery...

PV Coating len ke hoach loi nhuan nam 2020 tang 30% nho dau?
PV Coating hoàn thành kế hoạch năm chỉ trong 1 quý.

Trong quý đầu năm 2020, PV Coating ghi nhận 383 tỷ đồng doanh thu thuần, trong đó hoạt động bọc ống đóng góp 379 tỷ đồng, tăng đột biến so với kết quả cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 49 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ ròng 12 tỷ đồng.

Với kết quả này, PV Coating đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm chỉ trong 1 quý kinh doanh. Về mặt doanh thu, 63% chỉ tiêu đã được thực hiện.

Trong các tháng cuối năm 2020, PV Coating sẽ tập trung phát triển dịch vụ thi công ngoài ngành như bọc bảo ôn đường ống công nghệ và bồn bể; Rubber Lining chống ăn mòn cho đường ống hóa chất, gia công bồn bể/kết cấu thép… để duy trì việc làm.

Năm 2019 là một năm kinh doanh tương đối khả quan với PV Coating. Công ty này mang về gần 383 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 9% kế hoạch và lãi ròng sau thuế đạt 37 tỷ đồng, gấp gần 3 lần chỉ tiêu cả năm.

Nhờ đó, PV Coating dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% thay vì kế hoạch không chia cổ tức năm 2019 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2019. Cổ tức cho năm 2020 phấn đấu ở mức 10%.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN