Loạt nhập nhằng với đơn vị khác, kiểm toán từ chối cho ý kiến với BCTC soát xét của Tập đoàn Hoàng Long

CTCP Tập đoàn Hoàng Long (UPCoM: HLG) vừa có giải trình về việc kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2022.
Thứ nhất, HLG đang trình bay các khoản phải thu của Công ty TNHH MTV Chế biến Thuỷ sản Hoàng Long là bên liên quan được kiểm soát bởi các thành viên chủ chốt của Công ty, bao gồm số dư phải thu ngắn hạn của khách hàng và phải thu về cho vay ngắn hạn với tổng số dư tại ngày 30/6/2022 là 1.022 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán không đánh giá được khả năng thu hồi cũng như xác định số tổn thất nếu có của các khoản công nợ này.
Thứ hai, đơn vị kiểm toán nhấn mạnh HLG đã ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính từ lãi cho vay của Chế biến Thuỷ sản Hoàng Long trong 6 tháng đầu năm 2022 là gần 22 tỷ đồng và trong cả năm 2021 là gần 40 tỷ đồng, các khoản lãi này được cộng vào số dư nợ gốc cho vay tại thời điểm 30/6/2022 và 01/01/2022. 
Tuy nhiên, HLG chưa có đủ cơ sở chắc chắn về khả năng có thể thu hồi các khoản lãi vay này nên việc ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính là chưa phù hợp với quy định kế toán hiện hành.
Theo giải trình của HLG, các giao dịch mua bán, cho vay dẫn đến phát sinh khoản phải thu tiền hàng, phải thu cho vay ngắn hạn đối với các công ty thành viên nói chung và Chế biến Thuỷ sản Hoàng Long nói riêng đều được ĐHĐCĐ thường niên hàng năm chấp thuận.
Chế biến Thuỷ sản Hoàng Long trước đây là công ty con của HLG, đồng thời theo hợp đồng và trong thực tế thì khi một trong hai bên có nhu cầu hoặc cần nguồn tài chính để hoạt động thì sẽ cho vay hoặc hoàn trả, nghĩa là Chế biến Thuỷ sản Hoàng Long trong năm có vay, có trả.
HLG khẳng định rằng khả năng thu hồi các khoản công nợ này là chắc chắn.
Loat nhap nhang voi don vi khac, kiem toan tu choi cho y kien voi BCTC soat xet cua Tap doan Hoang Long
 
Thứ ba, HLG đang bảo lãnh và thế chấp bằng tài sản cho Phó TGĐ Phạm Hoàng Long và CTCP Chế biến Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Cadovimex III, công ty này là bên liên quan được kiểm soát bởi thành viên chủ chốt của công ty. Đơn vị kiểm toán không thể đánh giá nghĩa vụ nợ tiềm tàng có thể phát sinh từ các giao dịch này.
Tuy nhiên, phản bác lại ý kiến này, HLG cho rằng những việc này đã được ĐHĐCĐ năm 2021 chấp thuận, đồng thời các nghĩa vụ nợ tiềm tàng có thể phát sinh là không có khả năng xảy ra.
Thứ tư, HLG đang theo dõi giá trị thành phẩm bất động sản của dự án khu dân cư Long Kim 2 trên khoản mục Hàng tồn kho tại ngày 1/1/2022 là 19 tỷ đồng và tại ngày 30/6/2022 là 21 tỷ đồng và trích trước chi phí giá vốn tương ứng diện tích đã chuyển nhượng của dự án này trên khoản mục Chi phí phải trả dài hạn tại ngày 1/1/2022 là gần 10 tỷ đồng và tại ngày 30/6/2022 cũng là gần 10 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán không đánh giá được tính phù hợp của các số liệu này cũng như sự ảnh hưởng của vấn đề này đến BCTC.
Theo HLG, giá trị thành phẩm bất động sản của dự án này là giá trị thực tế phát sinh đã được các đơn vị kiểm toán độc lập thời điểm đó thu thập chứng từ đầu đủ và cơ quan thuế cũng đã thanh kiểm tra quyết toán những chi phí phát sinh cho dự án này từ lúc hình thành cho đến năm 2017 nhưng hiện nay chứng từ lưu trữ cũ bị mục nát, thất lạc nên công ty không thể cung cấp đầy đủ theo yêu cầu kiểm toán và khoản trích trước chi phí dự án này trên khoản mục Chi phí phải trả đúng quy định của chuẩn mực kế toán. 
Thứ năm, HLG xác định giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng phải nộp tương ứng với doanh thu đã ghi nhận tại dự án khu dân cư Long Kim 2 căn cứ theo giá đất được UBND tỉnh Long An ban hành tại thời điểm chuyển nhượng mà không dựa trên giá đất được trừ bao gồm tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách Nhà nước và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. Đơn vị kiểm toán không có cơ sở để xác định sự phù hợp của số thuế giá trị gia tăng phải nộp đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.
Về vấn đề này, HLG lý giải, việc công ty xác định giá đất được trừ khi tính thuế giá trị gia tăng theo giá đất này đã được Đoàn thanh tra thuế chấp nhận qua các đợt thanh tra (đã có kết luận thanh tra đến 2017) do việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho dự án còn dở dạng, chưa quyết toán hoàn thành nên chưa đủ điều kiện để xác định giá đất được trừ trên cơ sở tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách và chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định. 
Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý 2/2022 của Hoàng Long trở lại quỹ đạo thua lỗ 10 tỷ đồng, dù vậy lũy kế 6 tháng vẫn có lãi 23 tỷ đồng
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN