Vì sao khu đô thị Anvie Hà My của Công ty Anvie Hội An bị 'khai tử'?

Dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) của Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An sẽ bị chấm dứt hoạt động từ ngày 4/1.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn và thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị xanh Anvie Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
Lý do chấm dứt là do nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.
UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết; đồng thời, phối hợp với Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.
Thực hiện kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án, tổ chức quản lý chặt chẽ đối với phần diện tích đã thu hồi theo quy định để báo cáo cấp thẩm quyền điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết theo hướng tăng quỹ đất cây xanh, công cộng và giảm đất ở khai thác thương mại; xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư để đề xuất UBND tỉnh thực hiện các hồ sơ, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật.
Vi sao khu do thi Anvie Ha My cua Cong ty Anvie Hoi An bi 'khai tu'?
Quảng Nam: “Khai tử” dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My của Công ty Anvie Hội An (ảnh minh họa: Internet). 
Đồng thời, đơn vị phải yêu cầu Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An cung cấp chứng từ các chi phí hợp lý, hợp pháp đảm bảo quy định hiện hành để chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý hoàn trả đối với các chi phí liên quan đến dự án mà nhà đầu tư đã thực hiện hoặc xác định giá trị đưa vào tổng mức đầu tư dự án để nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm hoàn trả lại chi phí đảm bảo quy định.
Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An có trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, tố cố, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án (nếu có); phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn để giải quyết các vướng mắc phát sinh của dự án sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.
Ngoài ra, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn, Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An thực hiện các hồ sơ, thủ tục để điều chỉnh, hủy bỏ hồ sơ Quy hoạch tổng mặt bằng chi tiết sử dụng đất (1/500) dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2643/QĐ-UBND ngày 25/7/2016; đồng thời, hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn làm việc với nhà đầu tư được lựa chọn lập hồ sơ quy hoạch chi tiết của dự án theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 182-TB/TU ngày 14/6/2021…
Trước đó, vào cuối tháng 4/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư 3 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, trong đó có dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My.
Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương căn cứ ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 808/STNMT-QLĐĐ ngày 14/4/2022 và UBND thị xã Điện Bàn tại các Công văn số 684/UBND, số 685/UBND ngày 19/4/2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Đồng thời, Sở này phải làm việc với Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An.
Từ đó, tỉnh sẽ có văn bản dừng thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, trường hợp Công ty không đề nghị dừng thực hiện dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có báo cáo UBND tỉnh để giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tình hình thực hiện dự án và giải quyết các thủ tục tiếp theo.
Ở diễn biến liên quan, đầu tháng 5/2022, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản chỉ đạo thanh tra việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục và tổ chức triển khai thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
Trong đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, kinh doanh dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Qua đó, báo cáo kết quả thanh tra và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các hồ sơ, thủ tục tiếp theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 182-TB/TU ngày 14/6/2021.
Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn và Công ty CP Bất động sản Anvie Hội An chịu trách nhiệm phối hợp, làm việc, cung cấp các hồ sơ, tài liệu cho Thanh tra tỉnh theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ.
Liên Hà Thái

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN