Đảng bộ VUSTA với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

6 tháng cuối năm 2022, các Đảng bộ VUSTA cần tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng, kỷ luật, công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận.
Ngày 28/7, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Ông Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch VUSTA và ông Phạm Hữu Duệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và chính sách Hội VUSTA chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Hữu Duệ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VUSTA tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đảng ủy Khối, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc ban hành Quy chế làm việc; chương trình làm việc, chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Tập trung phối hợp với Đảng đoàn VUSTA quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Đảng ủy Khối. Qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các cơ quan hội ngành toàn quốc, tổ chức về vị trí, vai trò của VUSTA trong công tác đoàn kết, tập hợp và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Nhờ vậy, việc đưa nghị quyết và chỉ thị của Đảng vào cuộc sống trong VUSTA thuận lợi và đạt kết quả tốt. Sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các bộ, ban, ngành Trung ương đã tháo gỡ nhiều khó khăn và tạo điều kiện cho hoạt động của VUSTA trong thời gian qua.
Dang bo VUSTA voi nhiem vu 6 thang cuoi nam 2022
Ông Phạm Hữu Duệ - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức và chính sách Hội VUSTA.
Tuy nhiên, ông Duệ cho biết thêm, công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế đó là, một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác xây dựng đảng, chưa làm tốt công tác phát triển đảng viên, chưa thực hiện đúng quy định công tác đảng vụ, chưa quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, do vậy công tác phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng có nơi hiệu quả chưa cao.
Dang bo VUSTA voi nhiem vu 6 thang cuoi nam 2022-Hinh-2
 Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến trong hội nghị sơ kết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá kết quả, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong tiến hành hoạt động công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2022. Các ý kiến đề xuất, bổ sung một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng trong thời gian tới, như đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ VUSTA lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Triển khai, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương khóa XIII tới cán bộ, đảng viên, hội viên và người lao động trong toàn Đảng bộ cũng như hệ thống VUSTA; Đẩy mạnh chương trình công tác Tuyên giáo năm 2022; Triển khai nghiêm túc việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong toàn đảng bộ theo chỉ đạo của Đảng và Đảng ủy Khối; Phối hợp với Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 93-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước trong hệ thống VUSTA.
Dang bo VUSTA voi nhiem vu 6 thang cuoi nam 2022-Hinh-3
Ông Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch VUSTA 
Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phạm Quang Thao – Bí thư Đảng ủy, Phó chủ tịch VUSTA đánh giá cao những kết quả đạt được về hoạt động công tác Đảng của toàn VUSTA trong 6 tháng đầu năm 2022, đồng thời đề nghị 6 tháng cuối năm 2022, các Đảng bộ cần tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình tư tưởng, kỷ luật, công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận, chấp hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kế hoạch, tổng hợp về công tác Đảng, các Đảng bộ cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các quy chế, quy định, hướng dẫn. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, kiện toàn đội ngũ cán bộ chính trị đảm nhiệm công tác kế hoạch, tổng hợp ở các cấp, đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất về hoạt động công tác Đảng trong cơ quan.
Thiên Tuấn

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN