Chùa Ba Vàng một tháng thu hơn 4,1 tỷ tiền công đức

Trong hơn một tháng, từ 19/3 đến 30/4, tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội (không bao gồm tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo) của chùa Ba Vàng là hơn 4,1 tỷ đồng.
Hồng Quyên

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN