Vì sao lãnh đạo Sở Xây dựng Bình Thuận bị kiến nghị kiểm điểm?

Theo Thanh tra tỉnh Bình Thuận, quá trình quản lý  giai đoạn 2021-2022, lãnh đạo Sở Xây dựng đã có nhiều hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện các QĐPL về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Cụ thể, trong kỳ thanh tra (01/01/2021 - 31/12/2022), có 02 cuộc thanh tra kéo dài, thời gian triển khai chậm không đúng kế hoạch đã phê duyệt, kiểm tra hồ sơ 02 cuộc thanh tra này cho thấy Đoàn thanh tra chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp luật quy định về thanh tra.
Có 11/12 hồ sơ Đoàn thanh tra không có báo cáo tiến độ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao cho người ra Quyết định thanh tra; không có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của thành viên về các nội dung được phân công… là chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật về Thanh tra.
Về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN): Công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch PCTN hàng năm, các văn bản chỉ đạo của Sở về PCTN chưa được quan tâm đúng mức, nên thực hiện tại Viện QHXD và Trung tâm Kiểm định xây dựng (KĐXD) còn hạn chế, chưa đầy đủ (02 đơn vị trực thuộc áp dụng văn bản hết hiệu lực pháp luật làm căn cứ ban hành kế hoạch PCTN hàng năm).
Vi sao lanh dao So Xay dung Binh Thuan bi kien nghi kiem diem?
 Một phần kết luận thanh tra số: 86 /KL -TTBT, Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Về chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Luật PCTN: Kế hoạch năm 2021, Văn phòng Sở không xác định cụ thể đối tượng phải thực hiện chuyển đổi theo Điều 26, Luật PCTN năm 2018 quy định về kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; Kế hoạch năm 2022 có công chức chưa đủ thời gian chuyển đổi vị trí công tác (Điều 25, Luật PCTN năm 2018 quy định về vị trí và thời gian); không xác định cụ thể thời gian chuyển đổi (Điều 26, Luật PCTN năm 2018); chưa báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về trường hợp kế toán phải chuyển đổi nhưng không có người thay thế (theo quy định tại khoản 3, Điều 25, Luật PCTN năm 2018). Viện Quy hoạch Xây dựng xác định bà Nguyễn Vân Anh – Trưởng phòng hành chính – tổng hợp kiêm Kế toán trưởng thuộc đối tượng chuyển đổi vị trí công tác là không đúng quy định.
Việc thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ: Văn phòng Sở và 02 đơn vị trực thuộc không xây dựng Kế hoạch tự kiểm tra nội bộ theo Kế hoạch PCTN hàng năm đã ban hành, nhưng có thực hiện 02 cuộc tự kiểm tra nội bộ và việc kiểm tra còn mang tính hình thức, thủ tục, nội dung thực hiện chưa đảm bảo theo Công văn 1504-CV/TU ngày 01/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác tự kiểm tra nội bộ.
Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác PCTN: 02 đơn vị trực thuộc không thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo theo quy định tại Thông tư 02/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.
Năm 2021, Báo cáo kê khai bổ sung tài sản công, tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trễ hạn theo quy định; năm 2022 chưa có báo cáo về nội dung này. Chậm thanh lý tài sản, công cụ, dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng được (một số tài sản, công cụ, dụng cụ...không còn sử dụng từ năm 2019, nhưng đến 13/12/2022 mới có Công văn 3276/SXD-VP gửi Sở Tài chính đề nghị cho thanh lý).
Thanh tra Sở Xây dựng báo cáo kê khai bổ sung và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 trễ hạn theo quy định; Trung tâm Kiểm định xây dựng (KĐXD) báo cáo kê khai bổ sung và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 và năm 2022 trễ hạn theo quy định; Viện Quy hoạch xây dựng (QHXD) báo cáo kê khai bổ sung và tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 trễ hạn.
Việc xây dựng, ban hành và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ và thực hiện các biện pháp về công khai, minh bạch, đối với Văn phòng Sở, việc xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ: Phần căn cứ pháp luật các bản Quy chế còn nhiều sai sót; nội dung chưa chặt chẽ, có nội dung không đúng quy định; Về thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ: Bố trí xe đi công tác không đúng tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô theo Quy chế năm 2020 và Quy chế năm 2022 (Thanh toán số km di chuyển của ô tô cao hơn thực tế, đơn vị đã có giải trình và rút kinh nghiệm).
Thanh tra Sở trước khi ban hành các bản Quy chế xây dựng, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ không gửi dự thảo đến cơ quan tài chính cấp trên để góp ý theo quy định; các bản Quy chế viện dẫn căn cứ pháp luật có sai sót, chưa chính xác (Quy chế năm 2020, Quy chế năm 2021 viện dẫn văn bản QPPL làm căn cứ chưa chính xác, hết hiệu lực).
Trung tâm KĐXD xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ: Bản Quy chế năm 2022 có sai sót về cơ sở pháp lý; viện dẫn căn cứ pháp luật chưa đầy đủ, chính xác, không phù hợp với cơ chế tài chính của đơn vị.
Kiểm tra ngẫu nhiên một số nội dung chi cho thấy thanh toán chi phí nhiên liệu xe ô tô cao hơn quãng đường dự kiến đi công tác; chi tiếp khách vượt định mức, chứng từ thanh toán chi tiếp khách chưa chặt chẽ…
Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ sai sót trong việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, không đúng hướng dẫn số 03-HD/VPTU-STC ngày 27/8/2013 của Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Tài chính. Theo đó, Văn phòng Sở chưa cấp cho Đảng bộ Sở kinh phí hoạt động hàng năm theo dự toán, nhưng đã chi trả phụ cấp cho Đảng ủy viên công tác tại Văn phòng Sở từ nguồn chi thường xuyên tổng số 57.663.000 đồng (năm 2021: 27.267.000 đồng; năm 2022: 30.396.000 đồng). Đơn vị chi bồi dưỡng cho CBCC, người lao động từ nguồn thu phí thẩm định dự án đầu tư, phí thẩm định thiết kế cơ sở tổng số 71.000.000 đồng là thực hiện không đúng quy định.
Thanh tra Sở, chi phụ cấp cấp ủy cho 01 Đảng ủy viên công tác tại đơn vị từ nguồn chi thường xuyên tổng số 10.281.000 đồng (năm 2021: 5.364.000 đồng và năm 2022: 4.917.000 đồng) là không đúng.
Sử dụng 28.800.000 đồng (năm 2021: 14.400.000 đồng, năm 2022: 14.400.000 đồng) từ nguồn xử phạt VPHC được trích lại để chi khoán công tác phí mức 400.000 đồng/tháng/người cho 03 công chức Đội Thanh tra cơ động: Việc chi này là thực hiện không đúng nguồn kinh phí cho phép tại Công văn số 4351/UBND-TH ngày 08/9/2008 của UBND tỉnh (sử dụng nguồn chi thường xuyên); mặt khác đơn vị không thực hiện việc đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện nội dung chi này khi mô hình tổ chức có thay đổi.
Đối với Trung tâm KĐXD: Chi phụ cấp cấp ủy 01 Đảng ủy viên tổng số 12.516.000 đồng (năm 2021: 9.387.000 đồng; năm 2022: 3.129.000 đồng) là không đúng.
Năm 2021, Viện QHXD đã chi không đúng phụ cấp cấp ủy cho 01 Đảng ủy viên tổng số 5.364.000 đồng. Đơn vị trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi 405.493.942 đồng (Quỹ khen thưởng 202.746.971 đồng; Quỹ phúc lợi 202.746.971 đồng) - Đơn vị đã trích lập vượt quy định tổng số tiền 13.826.718 đồng, theo quy định pháp luật.
Theo Thanh tra tỉnh Bình Thuận, trách nhiệm chính về những hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc về Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và trách nhiệm trực tiếp của các cá nhân liên quan, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp khắc phục để thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả trong thời gian đến.
Từ những kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận kiến nghị Giám đốc Sở Xây dựng nghiêm túc kiểm điểm và xây dựng kế hoạch để khắc phục những hạn chế, tồn tại tại Sở và các đơn vị trực thuộc.
Phạm Giang

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN