Thêm 1 thành viên HĐQT FLC từ nhiệm

HĐQT FLC sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lã Quý Hiển tại cuộc họp ngày 2/7 tới đây.
Theo thông tin từ Tập đoàn FLC, ngày 22/6 vừa qua, ông Lã Quý Hiển đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT và đã được HĐQT FLC thông qua.
HĐQT FLC sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Lã Quý Hiển tại cuộc họp ngày 2/7 tới đây. Đây là cuộc họp bất thường được tổ chức lần thứ 2 của FLC, sau khi cuộc họp thứ nhất vào ngày 10/6 không đủ điều kiện tiến hành.
ĐHĐCĐ bất thường của FLC lần này họp để thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, sửa đổi điều lệ.
Them 1 thanh vien HDQT FLC tu nhiem
 Nhiều thành viên HĐQT FLC từ nhiệm.
FLC hiện vẫn chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, do chưa tìm được đơn vị kiểm toán, sau khi công ty kiểm toán ban đầu là Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt bị đình chỉ tư cách kiểm toán.
Sau khi ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung rời HĐQT FLC, và mới đây là ông Lã Quý Hiển, Hội đồng quản trị của tập đoàn này chỉ còn 2 người là Chủ tịch Đặng Tất Thắng và bà Bùi Hải Huyền.
Đối với Ban kiểm soát, toàn bộ thành viên Ban kiểm soát cũ của FLC đều đã từ nhiệm. 3 cái tên sẽ được bầu thay thế là ông Vũ Minh Tuấn, ông Nguyễn Xuân Hòa và ông Nguyễn Quang Thái.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN