PV GAS D báo lãi quý 4 tăng 11% đạt 51 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý 4/2019, CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D, HoSE: PGD) báo lãi ròng tăng 11% so với cùng kỳ.
 

Doanh thu thuần mà Công ty ghi nhận trong kỳ gần 2.021 tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng giảm 6%, chiếm gần 1.823 tỷ đồng. Dù vậy, PGD vẫn ghi nhận lãi gộp giảm 3% so cùng kỳ về mức 188 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong quý 4/2019 đạt hơn 4,2 tỷ đồng đến từ lãi tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. PGD không ghi nhận chi phí tài chính.

Trong kỳ, PGD tiếp tục tiết giảm các khoản chi phí trong kỳ khi chi phí quản lý doanh nghiệp xấp xỉ so cùng kỳ, chiếm hơn 29 tỷ đồng; chi phí bán hàng chiếm 99 tỷ đồng, giảm 8% so với con số cùng kỳ. Sau cùng, lãi ròng của PGD đạt hơn 51 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ.

PV GAS D bao lai quy 4 tang 11% dat 51 ty dong
 PV GAS D báo lãi quý 4 tăng 11% đạt 51 tỷ đồng.

Trong cả năm, PGD có doanh thu thuần giảm 2% so năm trước, ở mức gần 7.982 tỷ đồng. Do sự sụt giảm lợi nhuận trong 2 quý đầu năm nên lãi ròng cả năm của Công ty giảm 4% về 234 tỷ đồng.

Mới đây, PGD đã điều chỉnh giảm 5% kế hoạch doanh thu và giữ nguyên kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Theo đó kế hoạch tổng doanh thu sau điều chỉnh là 7.801 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giữ nguyên là 190 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã vượt 2% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận.

Tài sản của PGD tại ngày cuối năm 2019 tăng 12% so đầu năm, đạt 2.961 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 10%, lên mức 777 tỷ đồng, một số khách hàng nằm trong danh sách các khoản nợ phải thu của PGD như: CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS), CTCP CNG Việt Nam (HoSE: CNG), CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc (HNX: PVG)…

Tài sản dở dang dài hạn giảm 67% so đầu năm về mức còn 1 tỷ đồng. Cuối năm này, một số tài sản dở dang mà PGD ghi nhận chỉ còn hệ thống tiếp nhận khí cho CTCP Sứ Hải Giang, quy hoạch cấp khí khu vực Long Thành, Đồng Nai.

Công ty ghi nhận nợ phải trả hơn 1.596 tỷ đồng, tăng 25% so đầu năm. Nhưng PGD không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN