MBB báo lãi 6 tháng tăng 49%, nợ xấu cũng tăng theo

Tổng nợ xấu kỳ này của MBB tăng 52%, trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất gấp 2,2 lần. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.9% đầu năm lên 1.2%.
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank, MBB) ghi nhận thu nhập lãi thuần 8.969 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ.
Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ xấp xỉ cùng kỳ với 1.010 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 46% khi đạt 472 tỷ đồng. Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh đột biến gấp gần 29 lần khi đạt 34,5 tỷ đồng.
Ngược lại, lãi thuần chứng khoán đầu tư, góp vốn lại giảm gần 12% về còn 566 tỷ đồng. Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần cũng gấp hơn 3 lần lên 120 tỷ đồng. Kỳ này, MBB dành 1.385 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 43% so cùng kỳ.
Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế của MBB đạt tới 4.623 tỷ đồng, tăng mạnh 78% so cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của MBB tăng 38% lên mức 17.355 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng kỳ này giảm 17% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế 9.169 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ năm trước.
Năm 2022, MBB đặt kế hoạch 20,300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, như vậy, sau 6 tháng ngân hàng đã thực hiện được 59% chỉ tiêu.
MBB bao lai 6 thang tang 49%, no xau cung tang theo
 
Tại thời điểm 30/6/2022 tổng tài sản của MBB tăng hơn 8% lên mức 658.274 tỷ đồng.
Trong đó cho vay khách hàng chiếm 415.456 tỷ đồng, ghi nhận tăng 14% so cùng kỳ; tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 62% về mức 14.222 tỷ đồng; ngược lại, tiền vàng gửi và cho vay các tổ chức tín dụng lại tăng gần 59% lên mức 57.116 tỷ đồng.
Trong cơ cấu nợ phải trả, tiền gửi khách hàng đạt mức 396.909 tỷ đồng, tăng 3,1% so đầu kỳ.   
Tổng nợ xấu kỳ này của MBB tăng 52% lên 4,975 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh nhất gấp 2,2 lần khi chiếm 1.827 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 0.9% đầu năm lên 1.2%.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN