Maserco dự xoá nợ hơn 15 tỷ đồng, lập dự phòng khó đòi gần 11 tỷ đồng

Maserco xóa nợ khó đòi số tiền gần 12 tỷ đồng do công ty đã trích dự phòng đầy đủ và đã quyết toán với cơ quan thuế trước năm 2019 và số tiền 3,4 tỷ đồng do đơn vị kiểm toán đề nghị.
HĐQT CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải (Maserco, MAC) công bố Nghị quyết ngày 27/8/2021 với nhiều nội dung đáng chú ý.
Trong đó có quyết định xóa nợ khó đòi số tiền gần 12 tỷ đồng do công ty đã trích dự phòng đầy đủ và đã quyết toán với cơ quan thuế trước năm 2019.
Thông qua quyết định xóa nợ khoản tiền hơn 3,4 tỷ đồng do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C đề nghị trích dự phòng phải thu hồi tố trên báo cáo.
Maserco du xoa no hon 15 ty dong, lap du phong kho doi gan 11 ty dong
 
Thông qua quyết định trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi theo đề xuất của ban Giám đốc với số tiền hơn 10,86 tỷ đồng.
Ghi nhận đến 31/12/2020, Maserco còn khoản dự phòng phải thu khó đòi gần 12 tỷ đồng, đúng bằng khoản tiền công ty quyết định xóa nợ lần này.
Đây là các khoản nợ khó đòi của Công ty TNHH Vận tải biển và thương mại Hòa Phát (hơn 3,54 tỷ đồng), của Công ty TNHH Dịch vụ vận tải biển Tự Thành (gần 3,3 tỷ đồng), của Công ty TNHH Thương mại vận tải Hải Phòng (1,89 tỷ đồng) đều có thời gian quá hạn trên 3 năm, và khoản nợ của các đối tượng khác hơn 3,26 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Maserco còn quyết định thanh lý hợp đồng uỷ thác đầu tư với CTCP Thực phẩm Vijais vào CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Motachi và làm thủ tục chuyển quyền sở hữu về Maserco.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN