Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với 3 Công ty do vi phạm công bố thông tin.
 
Theo đó, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE) bị phạt tền 100 triệu đồng vì không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nhiều tài liệu như:
Báo cáo tài chính (BCTC) quý 4/2019, BCTC năm 2019 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2019, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, BCTC quý 1,2,3,4 năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2020, BCTC bán niên năm 2020 đã được soát xét, BCTC năm 2020 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2020, BCTC quý 1/2021…
Loat doanh nghiep bi xu phat vi vi pham cong bo thong tin
 
Bên cạnh đó, CTCP Thiết bị điện (THI) bị phạt tiền 85 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống của UBCKNN và trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) các tài liệu: Giải trình chênh lệnh kết quả kinh doanh của: BCTC năm 2020, BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC riêng quý 3/2020…
Ngoài ra, CTCP Xếp dỡ Hải An (HAH) cũng bị phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu:
Báo cáo thường niên năm 2020; Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021và Công văn giải trình thông tin chênh lệch kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2020 so với năm 2019.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN