Hai công ty vừa bị UBCKNN xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với CTCP Thương mại Hà Tây và CTCP Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29.
Theo đó, Thương mại Hà Tây bị phạt tiền 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch.
Cụ thể, Công ty đã công bố thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết HĐQT tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.
Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc cải chính thông tin theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2017/NĐ-CP.
Hai cong ty vua bi UBCKNN xu phat trong linh vuc chung khoan
 
Bên cạnh đó, một công ty xây dựng là Đầu tư xây dựng và Kỹ thuật 29 bị phạt 70 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
Theo đó, Công ty đã không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính năm 2019; không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với Báo cáo thường niên năm 2018.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN