DIC Corp báo lãi quý 4 tăng 60% nhờ khoản lợi nhuận khác

Sau cùng, DIG báo lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 814 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.
 
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) công bố BCTC quý 4/2021 với doanh thu đạt 914 tỷ đồng, tăng 47% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 133% lên 396 tỷ đồng; 
Doanh thu tài chính tăng 146%, tương ứng tăng thêm 13,64 tỷ đồng lên 22,95 tỷ đồng, trong khi đó chi phí tài chính cũng tăng 140% lên 50 tỷ đồng, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 31% lên 117 tỷ đồng.
Đáng kể, Công ty ghi nhận lợi nhuận khác tới 786 tỷ đồng. Trong đó, công ty có thuyết minh ghi nhận doanh thu chênh lệch do đánh giá tồn kho 862 tỷ đồng so với cùng kỳ 588 tỷ đồng.
DIC Corp bao lai quy 4 tang 60% nho khoan loi nhuan khac
 
Sau cùng, DIG báo lợi nhuận sau thuế quý 4 đạt 814 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế trong năm 2021, DIG ghi nhận doanh thu đạt 2.569 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 953 tỷ đồng, tăng 3,2% và 48% so với thực hiện trong năm 2020.
Được biết, trong năm 2021, DIG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 1.444 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính với lợi nhuận trước thuế đạt 1.228 tỷ đồng, công ty chỉ đạt 85% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.
Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của DIG tăng 43% lên 16.858 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 4.111 tỷ đồng, tồn kho đạt 3.847 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong năm tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 224% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.392 tỷ đồng lên 4.907 tỷ đồng.
Mặc dù kết quả kinh doanh cải thiện nhưng dòng tiền tiếp tục âm. Cụ thể, trong năm 2021, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính âm 798 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 304 tỷ đồng.
Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 3.987 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 5.383 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ và phát hành thêm cổ phiếu. Như vậy, công ty tiếp tục huy động dòng vốn bên ngoài để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và đầu tư mở rộng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN