100.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 3

Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3 phá vỡ kỷ lục đạt được trong tháng 1.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố thông tin về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại ngày 31/3.
Tính đến cuối tháng 3, Việt Nam có 3.029.407 tài khoản, tăng 113.875 tài khoản so với cuối tháng 2. Trước đó, kỷ lục lịch sử được ghi nhận là tháng 1/2021 với 86.107 tài khoản cá nhân trong nước.
Như vậy, số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3 phá vỡ kỷ lục đạt được trong tháng 1.
100.000 tai khoan chung khoan mo moi trong thang 3
Nguồn: VSD. 
Số lượng tài khoản mở mới trong tháng 3 chủ yến đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước. Tính đến cuối tháng 3, số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân là 2.981.403 tài khoản, tăng 113.191 tài khoản so với tháng trước đó.
Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức là 11.630 tài khoản, tăng 149 tài khoản.
Với khối khoại, số lượng TKGD của nhà đầu tư cá nhân là 32.391 tài khoản, tăng 502 tài khoản so với cuối tháng 2. Số lượng TKGD của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài là 3.983 tài khoản, tăng 33 tài khoản.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN