Cổ phiếu ATG rơi vào diện bị huỷ niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) thông báo, cổ phiếu ATG của CTCP An Trường An rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.
Theo đó, HoSE sẽ làm thủ tục hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu ATG sau khi doanh nghiệp công bố báo cáo kiểm toán với lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là âm 12,95 tỷ đồng.
Như vậy, công ty đã bị lỗ 3 năm liên tiếp, năm 2018 lỗ 11,87 tỷ đồng, năm 2019 lỗ 12,11 tỷ đồng và năm 2020 lỗ 12,95 tỷ đồng.
Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2020 liên quan đến các nội dung: Khả năng hoạt động liên tục; khoản phải thu và phải trả; chi phí xây dựng cơ bản dở dang của công ty.
Căn cứ pháp luật hiện hành, cổ phiếu ATG bị hủy niêm yết bắt buộc.
Co phieu ATG roi vao dien bi huy niem yet bat buoc
ATG bị huỷ niêm yết bắt buộc. 
Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với CTCP An Trường An (ATG).
Theo đó, ATG bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật.
Cụ thể, Công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN đối với các tài liệu sau: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (họp ngày 2/12/2019), Công bố thông tin về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội.
Bên cạnh đó, ATG còn công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống UBCKNN đối với các tài liệu sau: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên năm 2020, BCTC riêng và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2019,
Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 3/2019 so với cùng kỳ, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2019 đã được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2019, Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019.
Đồng thời, Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc đóng cửa chi nhánh Hà Nội.
Ngoài ra, Công ty công bố thông tin đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu sau: Giải trình chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh quý 2/2019, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (họp ngày 2/12/2019).
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN