Bệnh viện tim Tâm Đức báo lãi èo uột cả năm 2021

CTCP Bệnh viện tim Tâm Đức (TTD) báo lãi cả năm 2021 giảm đến 79% so cùng kỳ, còn gần 11 tỷ đồng.
 
 
 
Quý 4/2021, doanh thu thuần của TTD giảm 33% so cùng kỳ, còn hơn 116 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là doanh thu khám, chữa bệnh giảm 30%, còn gần 91 tỷ đồng và doanh thu bán thuốc giảm 42%, còn hơn 25 tỷ đồng.
Doanh thu giảm mạnh nên dù chi phí vận hành giảm đáng kể thì lãi ròng quý 4/2021 vẫn giảm 56% so cùng kỳ, còn hơn 5 tỷ đồng.
Với kết quả kinh doanh không khả quan trong quý trước, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng lũy kế cả năm 2021 của TTD cũng lần lượt giảm 25% và 79% so với năm trước, xuống còn 430 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.
Benh vien tim Tam Duc bao lai eo uot ca nam 2021
 
Năm 2021, Bệnh viện Tim Tâm Đức đặt kế hoạch doanh thu 550 tỷ đồng doanh thu và 49 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 4% và 8% so với năm 2020. Như vậy, Bệnh viện chỉ thực hiện được 78% chỉ tiêu doanh thu và 22% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm.
Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản TTD giảm 12% so với đầu năm, còn gần 268 tỷ đồng. Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền giảm mạnh 39% và các khoản phải thu ngắn hạn giảm 31% so với đầu năm.
Nợ phải trả chủ yếu là công nợ ngắn hạn hơn 31 tỷ đồng, giảm 46% so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN