Từ hôm nay (19/3), nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép

Việc tiếp nhận tiền công đức phải mở tài khoản hoặc sổ ghi chép theo quy định tại Thông tư 04/2023 của Bộ Tài chính.

Các khoản tiền ở cơ sở tôn giáo đều phải được kiểm đếm, ghi chép hằng ngày hoặc hằng tuần. Ảnh minh họa

Từ hôm nay (19/3/2023), Thông tư 04/2023 của Bộ Tài chính về thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức chính thức có hiệu lực.

Theo Điều 9 Thông tư 04/2023, việc tiếp nhận tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội phải thực hiện như sau:

- Tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội theo hình thức chuyển khoản, thanh toán điện tử: Phải mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để phản ánh việc tiếp nhận và sử dụng.

- Trường hợp nhận tiền mặt: Cử người tiếp nhận, mở sổ ghi chép đầy đủ số tiền đã tiếp nhận; Tiền trong hòm công đức phải kiểm đếm, ghi tổng số tiền tiếp nhận hằng ngày hoặc hằng tuần; Các khoản tiền đặt không đúng nơi quy định thì được thu gom để kiểm đếm hoặc bỏ vào hòm công đức để kiểm đếm chung.

Đối với tiền mặt tạm thời chưa sử dụng thì phải gửi vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc ngân hàng thương mại để bảo đảm an toàn, minh bạch.

- Trường hợp nhận các loại giấy tờ có giá: Mở sổ ghi tên giấy tờ có giá, số tiền ghi trên giấy tờ có giá, tổ chức phát hành.

- Trường hợp nhận các loại kim khí quý, đá quý: Mở sổ ghi tên kim khí quý, đá quý và giá trị tương ứng theo tài liệu do tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho cung cấp. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý, sử dụng di tích chịu trách nhiệm về quản lý và sử dụng kim khí quý, đá quý, bao gồm tổ chức bán đấu giá, bán cho ngân hàng thương mại hoặc đưa vào lưu giữ, trưng bày tại di tích, tùy theo yêu cầu quản lý và nguyện vọng của tổ chức, cá nhân hiến, tặng cho (nếu có).

Người đại diện cơ sở tôn giáo tự quyết định và chịu trách nhiệm về tiếp nhận, sử dụng tiền công đức, tài trợ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, di sản văn hóa.

Hà Giang

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN