'Vua tôm' Minh Phú báo lãi ròng quý 1 đạt 90 tỷ đồng

Sau khi trừ các khoản chi phí, MPC thu về hơn 90 tỷ đồng lãi ròng trong quý 1/2022, gấp 3,5 lần so với nền thấp cùng kỳ năm trước.
Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) ghi nhận doanh thu doanh thu thuần tăng 51%, đạt hơn 4.239 tỷ đồng.
Trong khi đó, giá vốn tăng nhẹ hơn giúp biên lãi gộp tăng gấp đôi lên 492 tỷ đồng, biên lãi gộp cũng cải thiện từ gần 9% lên 12%.
Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 37%, xuống còn 19 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, MPC thu về hơn 90 tỷ đồng lãi ròng trong quý 1/2022, gấp 3,5 lần so với nền thấp cùng kỳ năm trước.
'Vua tom' Minh Phu bao lai rong quy 1 dat 90 ty dong
 
Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của MPC gần 9.647 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.Hhàng tồn kho chiếm hơn 3.924 tỷ đồng, giảm 12%.
Nợ phải trả ghi nhận ở mức 4.081 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng nhẹ lên gần 3.309 tỷ đồng và phát sinh khoản nợ vay dài hạn gần 33 tỷ đồng.
Theo báo cáo thường niên, Minh Phú đề ra kế hoạch doanh thu 21.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.287 tỷ đồng; lần lượt tăng 55% và 96% so với thực hiện 2021.
Nếu kế hoạch này được giữ nguyên trình ĐHĐCĐ thì Minh Phú mới thực hiện được 20% mục tiêu doanh thu và 7% mục tiêu lợi nhuận.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN