VRG lãi chưa đến 1 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) báo lãi sau thuế chưa đến 1 tỷ đồng trong quý 3/2021.
 
Trong quý 3/2021, VRG báo doanh thu thuần giảm 6% về còn 4,6 tỷ đồng nguyên nhân do doanh thu cho thuê bất động sản lẫn cung cấp dịch vụ. Giá vốn chiếm 2,3 tỷ nên lợi nhuận gộp giảm 11% đạt gần 2,3 tỷ đồng.
Không chỉ doanh thu thuần, doanh thu tài chính từ lãi tiền gửi ngân hàng của VRG cũng giảm mạnh 43%, còn hơn 2 tỷ đồng.
Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty lại tăng đến 49%, lên hơn 3 tỷ đồng do VRG tăng mức dự phòng thêm gần 1 tỷ đồng đối với các khoản nợ khó đòi.
Sau cùng, VRG báo lãi sau thuế đạt 779 triệu đồng trong quý 3/2021, giảm 78% so với cùng kỳ.
VRG lai chua den 1 ty dong trong quy 3
 VRG có lãi giảm sút đến 78% trong quý 3.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của VRG ghi nhận hơn 13 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ. Cùng với sự sụt giảm của doanh thu tài chính, lợi nhuận sau thuế cả kỳ của Công ty giảm đến 67%, còn gần 4 tỷ đồng.
Tại ngày 30/9, tổng tài sản giảm nhẹ 4% so với đầu năm về mức gần 626 tỷ đồng, chủ yếu do khoản tiền gửi ngắn hạn của Công ty chỉ còn 178 tỷ đồng.
Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang KCN Cộng Hòa tăng lần lượt 70% và 30%, lên 41 tỷ đồng và 74 tỷ đồng.
Nợ phải trả của VRG ghi nhận gần 356 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm, trong đó, gần 295 tỷ đồng đến từ khoản mục doanh thu chưa thực hiện. VRG hiện không có bất kỳ khoản nợ vay nào.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN