TTF của ông Mai Hữu Tín thoát lỗ quý 4 nhờ hoạt động khác

Gỗ Trường Thành báo lãi ròng quý 4 đạt 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ đến 36 tỷ đồng.
Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành Gỗ Trường Thành (TTF) công bố BCTC hợp nhất quý 4 với doanh thu tăng 35% đạt 548 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 62 tỷ đồng, tăng 149%.
Trong kỳ, TTF lỗ thuần hoạt động kinh doanh chính 14 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức lỗ 55 tỷ cùng kỳ năm trước.
Đồng thời, hoạt động khác mang về 24 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp không thuyết minh chi tiết doanh thu và lợi nhuận hoạt động khác.
Nhờ vậy, Gỗ Trường Thành báo lãi ròng quý 4 đạt 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ đến 36 tỷ đồng.
TTF cua ong Mai Huu Tin thoat lo quy 4 nho hoat dong khac
 Ông Mai Hữu Tín.
Lũy kế cả năm, TTF báo doanh thu tăng 35% lên 1.640 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 9 tỷ đồng, giảm 71%. Với kết quả trên, Gỗ Trường Thành không hoàn thành mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021.
Tại thời điểm cuối năm 31/12/2021, tổng tài sản đạt 2.792 tỷ đồng, tăng thêm 551 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng 16% lên 905 tỷ đồng. Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho giảm đáng kể từ 428 tỷ đồng về 253 tỷ đồng.
Về mặt nguồn vốn, Gỗ Trường Thành giảm nợ vay ngắn hạn từ 507 tỷ về 30 tỷ đồng và vay dài hạn phát sinh 11,9 tỷ đồng.
Trong phần thuyết minh, TTF còn 1 khoản vay tín chấp từ ông Mai Hữu Tín (kỳ hạn trả gốc và lãi từ ngày 28/7/2021 đến 24/1/2022), số tiền vay là 2 tỷ đồng với mức lãi suất 12%/năm.
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm 250 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số âm 112 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.
Dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm 212 tỷ đồng vì công ty chi mạnh cho mua sắm, xây dựng tài sản cố định; chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác và chi cho vay, tiền gửi kỳ hạn.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN