TNT: Sau kiểm toán lợi nhuận chênh 3,3 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT (HOSE: TNT) giải trình những điểm chênh lệch trong Báo cáo tài chính (BCTC) riêng lẻ và hợp nhất năm 2023 sau khi được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
TNT: Sau kiem toan loi nhuan chenh 3,3 ty dong
 
Ngày 11/4, TNT có công văn giải trình đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM như sau: 
Tổng lợi nhuận sau thuế có sự chênh lệch 3,3 tỷ đồng trước và sau kiểm toán. Cụ thể, chi phí hoạt động tài chính giảm 621 triệu đồng do điều chỉnh tăng hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính CTCP quản lý vốn và khai thác tài sản thời cơ Việt Nam.
Phía TNT giải thích, trước kiểm toán công ty chưa thu thập được báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần quản lý vốn và khai thác tài sản thời cơ Việt Nam.
Ở mục Chi phí quản lý doanh nghiệp có chênh lệch mức tăng 4,7 tỷ đồng do điều chỉnh giảm hoàn nhập dự phòng phải thu đối với CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên, phía kế toán đã hạch toán nhầm số tiền 4,8 tỷ đồng. 
Thuế TNDN hiện hành giảm từ 2,5 tỷ còn 1,7 tỷ đồng sau kiểm toán do Tổng lợi nhuận trước thuế giảm 4,1 tỷ đồng.
Tại mục Số liệu so sánh, Công ty bị phát hiện có sự thay đổi về trình bày số đầu kỳ trên bảng cân đối kế toán với BCTC đã kiểm toán năm 2022. Cụ thể chênh lệch: Phải thu ngắn hạn khác tăng 24 tỷ đồng; phải thu dài hạn khác giảm 24 tỷ đồng.
Công ty cho rằng, sự thay đổi này đến từ lý do năm 2016 TNT ký hợp đồng hợp tác đầu tư dài hạn số 06/2016/HĐHTĐT với Công ty CP Đầu tư Xây dựng Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên đến ngày 10/04/2023 hai bên đã thanh lý này với thời hạn 1 tháng nên khoản này được chuyển sang phải thu ngắn hạn khác.
Giải trình về việc không thể hiện Thu nhập của Phó Tổng Giám đốc - ông Nguyễn Sỹ Hoàn, TNT cho rằng vào tháng 7/2023, Công ty bổ nhiệm ông Hoàn làm Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh thương mại, việc chi trả thu nhập được thoả thuận theo hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, những thương vụ kinh doanh do Ông Hoàn phụ trách chưa mang lại hiệu quả tích cực nên đến 31/12/2023 chưa phát sinh chi trả thu nhập.
Đối với vấn đề thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chưa được chi trả, TNT trình bày năm 2023 Công ty không chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/03/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.
Ngoài ra, Công ty dự kiến không chi trả thù lao năm 2023 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thông tin này đã được công bố tại Tờ trình số: 01/2024/TTr-ĐHĐCĐ-TNT ngày 01/04/2024 (thuộc bộ Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024) vào ngày 01/04/2024 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tổ chức vào ngày 22/04/2024) thông qua.
Cuối tháng 1/2024, TNT đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho năm 2024. Theo kế hoạch này, doanh thu hợp nhất được dự kiến đạt 1.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt là 50 tỷ đồng và 40 tỷ đồng. Đây là một sự điều chỉnh so với kế hoạch năm 2023, với doanh thu giảm 50 tỷ đồng (tương đương 5%) và lợi nhuận giảm khoảng 33%.
Lý do cho việc điều chỉnh kế hoạch rất dễ hiểu khi xem xét hiệu suất của TNT trong năm 2023. Vào cuối năm 2023, công ty chỉ hoàn thành được 61% kế hoạch doanh thu (đạt 637,5 tỷ đồng) và khoảng 30% kế hoạch lợi nhuận (đạt lần lượt 22,66 tỷ đồng và 18,7 tỷ đồng lợi nhuận trước và sau thuế).
Thảo Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN