Tập đoàn FLC dự kiến công bố BCTC vào cuối tháng 10

FLC dự kiến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn FLC sẽ được phát hành và công bố thông tin vào cuối tháng 10/2022. 
CTCP Tập đoàn FLC (FLC) vừa có văn bản giải trình và đưa lộ trình tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022 và công bố các BCTC.
Cụ thể, ngày 30/9, Tập đoàn FLC nhận được Văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) về việc thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.
Theo đó, FLC giải trình cụ thể về lộ trình tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2022 và công bố thông tin các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2021 và các Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, cụ thể như sau:
Ngày 20/9/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC đã thông qua Nghị quyết số 61/2022/NQ-HĐQT-FLC về việc thay đổi đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021.
Theo đó, Tập đoàn FLC thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán An Việt do Công ty Công ty TNHH Kiểm toán An Việt không bố trí được thời gian và nhận sự thực hiện và cung cấp dịch vụ kiểm toán theo quy định tại hợp đồng đã ký kết.
Tap doan FLC du kien cong bo BCTC vao cuoi thang 10
 
Đồng thời, Tập đoàn FLC đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Hiện tại, Tập đoàn FLC và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã thống nhất và triển khai kế hoạch kiểm toán.
FLC dự kiến Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Tập đoàn FLC sẽ được phát hành và công bố thông tin vào cuối tháng 10/2022. Trên cơ sở số liệu tài chính đã được kiểm toán, Tập đoàn FLC sẽ hoàn thiện nội dung Báo cáo thường niên năm 2021 và thực hiện công bố thông tin dự kiến trong tháng 11/2022.
Để đảm bảo tuân thủ các quy định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của doanh nghiệp niêm yết, Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC sẽ triển khai thủ tục triệu tập cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2022. Dự kiến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn FLC sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11/2022.
Trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Tập đoàn FLC sẽ phối hợp với đơn vị kiểm toán được lựa chọn và thực hiện công bố thông tin các Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 ngay sau khi phát hành. 
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN