6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của PV Gas đạt 54.561 tỷ đồng

Tổng CTCP Khí Việt Nam - PV Gas (GAS) trong nửa đầu năm lợi nhuận trước thuế đạt 8.677 tỷ đồng, tăng 56% 
 
Trong Báo cáo tình hình Quản trị công ty bán niên 2022, GAS chưa công bố Nghị quyết HĐQT số 36/NQ-KVN ngày 20/05/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1, thuộc mục VII.2 Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan Công ty. Do đó, HoSE ra thông báo nhắc nhỡ Tổng công ty này.
Căn cứ quy định tại điểm j khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020: “1. Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng; ...”, GAS chưa đảm bảo nghĩa vụ công bố thông tin Nghị quyết nêu trên theo quy định.
6 thang dau nam, tong doanh thu cua PV Gas dat 54.561 ty dong
 
Về tình hình kinh doanh, trong 6 tháng tổng doanh thu đạt 54.561 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2021.
Lợi nhuận trước thuế đạt 8.677 tỷ đồng, tăng 56%. Lợi nhuận sau thuế đạt 6.919,5 tỷ đồng, tăng mạnh 59%.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN