Năm Bảy Bảy báo lãi tăng 88% trong quý 2/2021

Nhờ doanh thu tài chính từ bán dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi, CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) báo lãi tăng trưởng mạnh trong quý 2/2021.
 
Trong quý 2, doanh thu thuần của NBB đạt 390 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp còn 143 tỷ đồng.
Đáng chú ý NBB mang về 123 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, hoạt động khác có lãi 14 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, NBB báo lãi sau thuế 177 tỷ đồng tăng 88% so với quý 2/2020.
NBB cho biết doanh thu tài chính đến từ chuyển nhượng 14% quyền tham gia đầu tư dự án Sơn Tịnh - Quảng Ngãi. Đồng thời trong kỳ công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động bất động sản của công ty con.
Nam Bay Bay bao lai tang 88% trong quy 2/2021
 NBB báo lãi tăng mạnh trong quý 2/2021.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, NBB đạt 553 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 28%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 210 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ 2020.
Năm 2021, Năm Bảy Bảy dự kiến tổng doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng NBB mới chỉ hoàn thành được gần 40% mục tiêu về doanh thu và 47% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.
Tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của NBB tăng 9% so với đầu năm, lên 4.464 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ghi nhận 2.383 tỷ đồng, giảm 3,6% so với đầu kỳ, với toàn bộ là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. N
Nợ phải trả tính đến 30/6 ghi nhận hơn 2.525,5 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN