Một loạt lỗi vi phạm, GAS bị phạt 270 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS). 
 
Theo đó, GAS bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu:
Báo cáo thường niên năm 2021;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 36/NQ-KVN ngày 20/5/2022 thông qua các nội dung chính của Thư thỏa thuận cơ chế phát hóa đơn và thanh toán tạm cho khối lượng khí năm 2022 theo GSPA Lô 06.1;
Mot loat loi vi pham, GAS bi phat 270 trieu dong
 GAS bị xử phạt nặng vì vi phạm loạt công bố thông tin.
- Nghị quyết HĐQT số 21/NQ-KVN ngày 05/3/2021 về việc thông qua các nội dung chính của Sửa đổi, Bổ sung số 01 Hợp đồng mua bán khí số 142/2020/PVGAS/HĐK-PVFCCo/B1 giữa PV GAS và PVFCCo;
- Nghị quyết HĐQT số 87/NQ-KVN ngày 28/9/2021 về việc chấp thuận các nội dung chính của Sửa đổi số 01 Thỏa thuận về việc tạm thanh toán dịch vụ thu gom, tiếp nhận và nén khí bể Cửu Long về bờ năm 2021 giữa PVN, PV GAS và Vietsopetro;
- Nghị quyết HĐQT số 100/NQ-KVN ngày 14/12/2021 chấp thuận các nội dung chính của sửa đổi, bổ sung số 08 Hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo dưỡng hệ thống thu gom khí thấp áp Vòm Bắc);
Công ty bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật như Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 của Công ty chưa trình bày đầy đủ nội dung về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ trong năm 2021.
Song song, GAS bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
Sau cùng, GAS bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Công ty chỉ có 1 thành viên HĐQT độc lập trên tổng số 6 thành viên HĐQT.
Tổng mức phạt tiền đối với Công ty là 270 triệu đồng.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN