Một công ty con của Viettel báo lãi tăng mạnh 36% quý 1

Doanh thu tăng và biên lợi nhuận gộp được cải thiện giúp cho công ty con của Viettel báo lãi tăng 36% lên 51 tỷ đồng trong quý 1/2020.
 

Tổng CTCP Công trình Viettel (UPCoM: CTR) công bố báo cáo tài chính quý 1/2020 với doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 5,3% lên 6,3% giúp doanh nghiệp có lợi nhuận gộp hơn 87 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng vận hành khai thác nhà trạm và UCTT chiếm đến 796 tỷ đồng, mảng bán hàng thương mại mang về 225 tỷ đồng, mảng xây lắp đạt doanh thu 355 tỷ đồng, mảng bất động sản đầu tư đạt doanh thu 3,4 tỷ đồng

Trong kỳ, Công ty ghi nhận 6 tỷ đồng doanh thu tài chính (chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay), gấp đôi cùng kỳ. Chi phí phát sinh trong kỳ chủ yếu là chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10% lên gần 29 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, CTR có lãi ròng gần 51 tỷ đồng trong quý 1, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Mot cong ty con cua Viettel bao lai tang manh 36% quy 1
 CTR báo lãi tăng 36% trong quý 1. 

Với lợi thế là đơn vị xây lắp viễn thông hàng đầu cả nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), hoạt động kinh doanh của CTR tăng trưởng nhanh từ 2012 đến nay.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản CTR đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 221 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 257 tỷ đồng so với đầu năm lên 815 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản phải thu từ Viettel và các thành viên trong tập đoàn.

Nguyên giá tài sản cố định tăng 25 tỷ đồng so với đầu năm lên 387 tỷ đồng, trong đó tăng 18 tỷ đồng máy móc, thiết bị và tăng gần 7 tỷ đồng phương tiện vận tải, truyền dẫn.

Công ty không có vay nợ tài chính và hiện có vốn điều lệ 607 tỷ đồng.

Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN