Mì Miliket lên kế hoạch lợi nhuận tăng 5%, cổ tức 33% trong năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 19/6 của CTCP Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) vừa thông qua kết hoạch kinh doanh năm 2020 với sản lượng 20.500 tấn, tổng doanh thu 694 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 33 tỷ đồng.
Trong khi đó, năm 2019, Miliket thực hiện được 633,55 tỷ đồng tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 31,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 24,7 tỷ đồng. Công ty quyết định chia cổ tức với tỷ lệ 31,68% vốn. Còn tỷ lệ cổ tức năm 2020 là 33%.
Như vậy, kế hoạch năm 2020 của Miliket ghi nhận tăng gần 10% về doanh thu và 5% về lợi nhuận.
Mi Miliket len ke hoach loi nhuan tang 5%, co tuc 33% trong nam 2020
 
Trong năm 2019, Công ty không đạt kế hoạch do ĐHĐCĐ 2019 giao về các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận nhưng vẫn có tăng trưởng so với năm 2018 (tăng 2,2% sản lượng; 3,8% doanh thu).
Colusa - Miliket cho biết, lợi nhuận 2019 bị sụt giảm so với kế hoạch và giảm so với năm 2018 do phát sinh bất thường khoản tiền truy thu thuế đất từ năm 2016 đến năm 2019 theo đơn giá tiền thuê đất mới 8 tỷ đồng.
Khoản tiền này được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty và làm cho lợi nhuận trước thuế của Công ty bị giảm tương ứng 8 tỷ đồng.
Như vậy, nếu không tính đến yếu tố phát sinh tiền truy thu thuế thì Công ty thực hiện vượt gần 20% kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận. 
Về kết quả SXKD năm 2019, Công ty chưa đạt kế hoạch do ĐHCĐ 2019 đã giao.
Nguyên nhân chủ yếu là hoạt động sản xuất kinh doanh gặp phải cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ, Công ty cũng khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm trong Quý II, Quý III do nguyên nhân giá nguyên liệu bột (giá vốn hàng bán) tăng.
Minh An

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN