LMH lỗ thêm 12 tỷ đồng cả năm 2021

Sau cùng, LMH báo lỗ sau thuế quý 4 ở mức 3 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1,2 tỷ đồng.
CTCP Quốc tế Holding (LMH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần hơn 64 triệu đồng, giảm tốc đến 99,8% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, LMH không phát sinh giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng cũng như chi phí tài chính. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp gần 68 triệu đồng.
Sau cùng, LMH báo lỗ sau thuế quý 4 ở mức 3 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 1,2 tỷ đồng.
Lũy kế cả năm 2021, Công ty báo doanh thu thuần đạt 22 tỷ đồng, giảm 70% so với cùng kỳ và lỗ sau thuế hơn 12 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 85 tỷ đồng.
LMH lo them 12 ty dong ca nam 2021
 
Năm 2021, LMH đặt mục tiêu doanh thu thuần 162 tỷ đồng và lãi trước thuế 15 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã thực hiện được 13,5% kế hoạch doanh thu và không đạt mục tiêu lợi nhuận.
Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của LMH đạt 463 tỷ đồng, không biến động nhiều so với đầu năm, toàn bộ đều là tài sản ngắn hạn.
Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 320 tỷ đồng chủ yếu là trả trước ngắn hạn cho CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình (211 tỷ đồng) và một số khoản phải thu ngắn hạn với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Eastern Tigers (46 tỷ đồng), CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Ba Đình (20 tỷ đồng), CTCP Eco Galaxy (19 tỷ đồng),...
Hàng tồn kho của LMH là 128 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và hàng hóa bất động sản.
Nợ phải trả chiếm 325 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn. Trong đó, khoản người mua trả trước ngắn hạn liên quan đến dự án 21 Lê Văn Lương chiếm 150 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN