Lãi quý 2 của SNZ giảm 26% về còn 179 tỷ đồng

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp (SNZ) dù có doanh thu ghi nhận tăng nhưng lãi trong kỳ vẫn sụt giảm 26% trong quý 2.
Doanh thu thuần trong quý 2/2021 đạt hơn 1.266 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lãi gộp của Công ty giảm 10% do giá vốn tăng cao, còn hơn 435 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính giảm 25% về 112 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi của Công ty giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2020.
Về chi phí trong kỳ, trong khi chi phí tài chính giảm 10% và chi phí bán hàng gần như đi ngang so với cùng kỳ thì chi phí quản lý của SNZ tăng 32% lên hơn 112 tỷ đồng.
Sau cùng lãi ròng quý 2/2021 của SNZ giảm 26% so với cùng kỳ về hơn 179 tỷ đồng.
Lai quy 2 cua SNZ giam 26% ve con 179 ty dong
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SNZ đạt gần 2.493 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, ngược lại lãi ròng giảm 10% còn gần 354 tỷ đồng. 
Tổng tài sản của SNZ tại ngày 30/6 đạt gần 21.871 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 20%, chủ yếu do chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và chi phí đầu tư hạ tầng KCN Châu Đức.
Ngoài ra, tiền thuê đất trả trước dài hạn của Công ty ghi nhận gấp 2.3 lần đầu năm, với gần 926 tỷ đồng.
Nợ phải trả ghi nhận hơn 13.013 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Trong đó, tổng nợ vay tăng 12%, lên gần 5.291 tỷ đồng. Doanh thu nhận trước cho thuê đất và hạ tầng KCN của Công ty cũng ghi nhận tăng hơn 61%, lên gần 232 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN