Khoản lỗ năm 2021 phình to 4 lần, JVC giải trình thế nào?

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) vừa có văn bản giải trình về mức lỗ sau kiểm toán tăng gấp 4 lần so báo cáo tự lập lên 30 tỷ đồng. 
Theo giải trình, lợi nhuận gộp sau kiểm toán giảm 22%, phần lớn do giá vốn hàng bán đã tăng 12 tỷ đồng. Trên BCTC tự lập, Công ty đã hoàn nhâp dự phòng giảm giá hàng tồn kho 10,5 tỷ đồng, nhưng kiểm toán đề nghị không hoàn nhập chi phí.
Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 6%, tương đương 1,6 tỷ đồng, do kiểm toán ghi nhận bổ sung chi phí trích lập dự phòng khoản phải thu khác, dự phòng trả trước cho người bán tăng tỷ lệ trích lập theo tuổi nợ.
Lỗ thuần tăng thêm gần 13 tỷ đồng, trong khi khoản lãi khác 7 tỷ đồng chuyển thành lỗ khác 3,7 tỷ đồng, do chi phí khác tăng đến 785,53%, tương ứng 10 tỷ đồng vì Công ty mẹ ghi nhận bổ sung chi phí tổn thất từ hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Khám chữa bệnh Tâm An để đầu tư xây dựng và vận hành phòng khám đa khoa quốc tế tại Hà Nội.
Dự án này đầu tư chưa được 1 năm nhưng do vướng mắc giữa ban quản lý dự án và cư dân nên để hạn chế tổn thất, các bên thống nhất ngưng triển khai và ghi nhận chi phí tổn thất theo tỷ lệ tương ứng.
JVC cho biết các biến động trên đã khiến lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác đều giảm mạnh, dẫn đến lỗ ròng hậu kiểm toán tăng thêm 24,3 tỷ đồng.
Khoan lo nam 2021 phinh to 4 lan, JVC giai trinh the nao?
Y tế Việt Nhật lỗ nặng  
Đơn vị kiểm toán cũng đưa ý kiến nhấn mạnh vấn đề việc JVC và Công ty con tại thời điểm 31/3/2022 đã thực hiện xử lý tài chính các khoản nợ phải thu tồn đọng, gồm hơn 59,2 tỷ đồng nợ phải thu khách hàng, gần 15 tỷ đồng trả trước cho người bán, các khoản công nợ tạm ứng 16,7 tỷ đồng, và chuyển theo dõi khoản mục này ra ngoài bảng cân đối kế toán theo nghị quyết HĐQT. Việc theo dõi các khoản nợ ngoài bảng này không làm giảm trách nhiệm thu hồi công nợ của JVC.
Về điểm này, JVC cho biết việc đưa các khoản nợ ra ngoài bảng theo dõi đã được HĐQT thông qua vào ngày 6/5/2022, và đã được trích lập dự phòng 100% trong năm tài chính 2021. JVC xác định việc này không làm ảnh hưởng đến khả năng thu hồi công nợ.
Trong trung tuần tháng 6, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) đã ban hành 2 quyết định về việc giữ nguyên diện kiểm soát của cổ phiếu JVC và đưa cổ phiếu công ty này vào diện cảnh báo.
Cụ thể, vì tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp (2019 và 2020) nên cổ phiếu JVC bị giữ nguyên diện kiểm soát.
Hơn nữa, do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/3/2021 của Công ty âm 1.092 tỷ đồng và kiểm toán tiếp tục đưa ra ý kiến ngoại trừ tại BCTC kiểm toán năm 2020 nên HoSE đã ban hành quyết định đưa cổ phiếu của doanh nghiệp chuyên buôn bán thiết bị y tế này vào diện cảnh báo.
Hai quyết định trên đều được HoSE ký, phê duyệt và có hiệu lực từ ngày 14/6/2022.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN