JVC giải trình ra sao về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên?

Lỗ khủng 77 tỷ đồng trong niên độ 2020, bên cạnh đó JVC còn nhận về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên.
Theo BCTC kiểm toán niên độ 2020 (1/4/2020-31/3/2021), CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) ghi nhận thua lỗ đến gần 77 tỷ đồng, trong khi niên độ trước lãi ròng gần 3 tỷ đồng. 
Ngoài khoản lỗ khủng này, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ với JVC. Theo đó, kiểm toán viên cho biết tại ngày 31/3/2021, khoản phải thu khách hàng ngắn hạn bao gồm số tiền hơn 59 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn bao gồm số tiền gần 15 tỷ đồng và khoản phải thu khác ngắn hạn bao gồm số tiền tạm ứng gần 17 tỷ đồng tồn đọng lâu ngày và biến động không đáng kể sau 5 năm.
JVC đã trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi toàn bộ các khoản trên. Đến thời điểm phát hành báo cáo, kiểm toán viên không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về tính hiện hữu và đầy đủ của các khoản cộng nợ này.
JVC giai trinh ra sao ve y kien ngoai tru cua kiem toan vien?
 Nguồn: VJC.
Do đó, phía kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này trên BCCT riêng của JVC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/3/2021 hay không.
JVC giải trình đây là khoản phải thu, trả trước cho người bán phát sinh từ những năm tài chính trước, trong đó bao gồm gần 23,6 tỷ đồng công nợ phải thu công ty liên quan đến Ban Giám đốc tiền nhiệm và là số dư tạm ứng cho CBCNV phát sinh trong giai đoạn ban Giám đốc tiền nhiệm điều hành.
Tại thời điểm xác lập BCTC năm 2020, Công ty chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận công nợ của khách hàng và thư xác nhận số dự cho những khoản tạm ứng này.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN