IDICO báo lãi 53 tỷ đồng quý 1, thực hiện được 19% kế hoạch

Tổng Công ty IDICO (IDC) vừa báo lãi ròng hơn 53 tỷ đồng sau 3 tháng đầu năm, tăng 21% so với cùng kỳ.
 
Chi tiết, doanh thu thuần quý 1 gần như đi ngang so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 1.046 tỷ đồng, trong đó mảng kinh doanh điện vẫn là mảng chiếm tỷ trọng doanh thu nhiều nhất với hơn 658 tỷ đồng.
Do biên lãi gộp giảm nên lợi nhuận gộp 3 tháng đầu năm của IDC chỉ đạt gần 177 tỷ đồng, giảm 10%.
Trong kỳ, các khoản chi phí đều giảm như chi phí bán hàng và quản lý lần lượt giảm 30% và 12%, trong khi đó, chi phí tài chính với phần lớn là chi phí lãi vay giảm 47%.
IDICO bao lai 53 ty dong quy 1, thuc hien duoc 19% ke hoach
 
Nhờ đó, IDC báo lãi ròng quý 1/2021 tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020, đạt hơn 53 tỷ đồng. So với kế hoạch, Công ty đã thực hiện được hơn 19% mục tiêu lợi nhuận đề ra sau 3 tháng đầu năm.
Tổng tài sản của IDC tại ngày 31/3 tăng 2% so với đầu năm, đạt gần 15 ngàn tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 10% thì các khoản thu dài hạn của Công ty lại gấp gần 3 lần đầu năm, với gần 158 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty tăng ký quỹ, ký cược dài hạn từ 12 tỷ đồng lên gần 112 tỷ đồng.
Đối với nợ phải trả, khoản mục này của IDC cũng đã tăng 2% so với đầu năm, ghi nhận hơn 10 ngàn tỷ đồng. Vay nợ tài chính dài hạn tăng 3% trong khi các khoản ngắn hạn giảm 20%, về mức trên 473 tỷ đồng.
Anh Nhi

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN