EVN Finance lên kế hoạch lãi 560 tỷ đồng năm 2023

Năm 2023, EVN Finance đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%. 
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance, EVF) đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 17/3. 
Theo tài liệu, năm 2023, EVN Finance đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước; tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%. Toàn bộ lợi nhuận dự kiến sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
Ban lãnh đạo EVN Finance cũng sẽ thực hiện bầu Ban kiểm soát và HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế tổ chức,...
EVN Finance len ke hoach lai 560 ty dong nam 2023
EVN Finance đặt mục tiêu lãi tăng 23% trong năm nay. 
Trong năm 2022, EVN Finance ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 919 tỷ đồng, tăng gần 17% so với mức thực hiện năm 2021.
EVF cho biết, trong năm 2022, công ty đã thực hiện đã thực hiện tăng cường công tác kiểm soát hoạt động tín dụng từ đó giảm chi phí dự phòng rủi ro cũng như kiểm soát chi phí hoạt động.
Mặt khác, EVF đã ghi nhận thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, góp phần hoàn thành mục tiêu năm 2022.
Kết năm 2022, lãi trước thuế của công ty tài chính này đạt 455 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 24.623 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 42.197 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm trước, tổng nguồn vốn huy động đạt 36.875 tỷ đồng, tăng 32,8%.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN