Do đâu Đất Xanh Services đề kế hoạch đi lùi?

Sau năm 2022 không mấy tốt đẹp, CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, DXS) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với lợi nhuận giảm mạnh.
DXS cho biết trước các biến động bất thường của nền kinh tế toàn cầu và chính sách tác động trực tiếp đến môi trường ngành bất động sản nên doanh nghiệp đặt kế hoạch kinh doanh 2023 đi lùi. 
Cụ thể, Đất Xanh Services đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 8% so năm trước, lợi nhuận sau thuế cổ đồng công ty mẹ giảm tới 62% về còn 126 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến chia cổ tức 2023 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ.
Trước đó, cả năm 2022, doanh thu thuần của DXS đạt 4.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 535 tỷ đồng, giảm 5% và 39% so với thực hiện năm 2021. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ cũng giảm gần 41% về còn 319 tỷ đồng.
Do dau Dat Xanh Services de ke hoach di lui?
 DXS đặt kế hoạch kinh doanh 2023 đi lùi.
Theo giải trình của DXS, công ty báo lỗ nguyên nhân chính là do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng và mảng cung cấp dịch vụ sụt giảm.
Theo tờ trình, nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị DXS đề xuất ĐHĐCĐ giao cho ban quản trị công ty quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại).
Cho các bên có liên quan của công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính soát xét hợp nhất gần nhất của DXS.
DXS cho biết, trong năm nay Công ty sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ: Tái cấu trúc hệ thống mạnh mẽ trên nguyên tắc phát triển bền vững, duy trì mảng kinh doanh cốt lõi và dịch vụ bất động sản, tăng cường đào tạo con người, duy trì và phát triển nhân sự nòng cốt và hoàn thành chuyển đổi số toàn diện hệ thống quản trị.
Hà Thảo

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN