CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công được thay đổi niêm yết

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành công được thay đổi niêm yết với cổ phiếu phổ thông TCM, mệnh giá 10.000đ ồng/cổ phiếu.
Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM vừa ra thông báo về việc giao dịch chứng khoán thay đổi đăng ký niêm yết  theo quyết định với loại chứng khoán cổ phiếu phổ thông TCM, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết 9.257.768 cổ phiếu
Lý do thay đổi niêm yết, phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết 101.955.482 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá) 1.019.554.820.000 đồng.
Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực 05/07/2024 với lý do thay đổi niêm yết chào bán cổ phiếu ra công chúng.
Ngày giao dịch của chứng khoán thay đổi niêm yết 12/04/2024.
CTCP Det may - Dau tu - Thuong mai Thanh Cong duoc thay doi niem yet
Cổ phiếu 6 tháng qua của  CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành công.
Lê Trần

ĐỘC GIẢ BÌNH LUẬN